Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11322
Title: Sünnete bağlı olarak gelişen sekonder fimozis
Other Titles: Secondary phimosis due to circumcision
Authors: Kaçar, Mesut
Demirelli, Erhan
Oğuz, Ural
Öğreden, Ercan
Keywords: Sünnet
Komplikasyon
Sekonder fimosis
Sünnet revizyonu
Circumcision
Complication
Secondary phimosis
Circumcision revision
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kaçar, M. vd. (2018). "Sünnete bağlı olarak gelişen sekonder fimozis". Güncel Pediatri, 16(3), 28-36.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada bir sünnet komplikasyonu olarak sünnet sonrası sekonder fimozis olgularını ve hastaların demografik verilerini göstermeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Sünnet sonrası gelişen sekonder fimozis nedeniyle revizyon yapılan 47 hastanın verileri retrospektif incelendi. Hastaların demografik verileri değerlendirildi. BULGULAR: Kırk yedi hastanın yaş ortalaması 2.84 yıl (5 ay – 11 yıl) idi. Hastaların tamamı hekim olmayan sünnetçiler tarafından lokal anestezi ile ev ortamında sünnet edilmişti. 37 hasta sünnet sonrası ilk altı ay içinde, kalan 10 hasta ise daha geç dönemde (6 ay-8 yıl) başvurmuşlardı. Tüm hastalarda mukozanın daha fazla olmak üzere hem mukoza hem de penil derinin normalden daha uzun bırakıldığı ve iyileşme sırasında oluşan fibrotik halkanın glans penisi sıktığı saptanmıştır. Ameliyatta tüm bozukluklar düzeltilmiştir. Postoperatif erken ve geç dönem takiplerinde hastaların hiçbirisinde herhangi bir komplikasyon görülmemiştir. TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamız, hastane ya da sağlık kuruluşları dışında hekim olmayan kişilerce yapılan sünnetlerde sekonder fimozisin sünnet revizyonu gerektiren bir komplikasyon olduğuna ve hastanede yapılan sünnet revizyonlarında sleeve rezeksiyon tekniğinin güvenli ve başarılıyla uygulanabileceğine dikkat çekmektedir. Çalışmamızın limitasyoları ise, bu çalışmanın retrospectif olması ve bir kontrol grubunun bulunmamasıdır.
INTRODUCTION: In this study we aimed to present the secondary phimosis cases after circumcision as a complication of circumcision and demographic data of the patients. METHODS: The data of 47 patients revised because of secondary phimosis developing after circumcision were analyzed retrospectively. The demographic data of the patients were evaluated. RESULTS: The mean ages of 47 patients were 2.84 years (5 months-11 years). All of the patients had been circumcised under local anesthesia by a non-physician circumciser in the home environment. 37 patients were consulted in the first six months after circumcision, and the remaining 10 patients were consulted in the later period (6 months-8 years). It was found in all patients that both penile skin and mucous was left longer than usual and fibrotic ring which grew out during the healing tightened the glans penis. All disorders were corrected surgically. None of the patients in the early and late postoperative follow-up showed any complications. DISCUSSION and CONCLUSION: Our study reveals that secondary phimosis is a complication requiring circumcision revision and may develop after circumcision made by non-physicians and out of the hospital or a health organization. Moreover, the study shows that sleeve resection technique circumcision is a safe and successful method for revision in the hospital. The limitations of our study are that it is retrospective and there is no control group.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577333
http://hdl.handle.net/11452/11322
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_3.pdf900.56 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons