Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11320
Title: Konya’da akut gastroenterit tanısı ile hastaneye yatırılarak izlenen çocukların demografik özellikleri
Other Titles: Demographic characteristics of children hospitalized with the diagnosis of acute gastroenteritis in Konya
Authors: Yorulmaz, Alaaddin
Özdem, Suna
Yücel, Mehmet
Sert, Sadiye
Karaçal, Şerife
İstanbullu, Hasan Arif
Keywords: Gastroenterit
Çocuk
Rotavirüs
Komplikasyonlar
Gastroenteritis
Child
Rotavirus
Complications
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yorulmaz, A. vd. (2018). "Konya’da akut gastroenterit tanısı ile hastaneye yatırılarak izlenen çocukların demografik özellikleri". Güncel Pediatri, 16(3), 1-16.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Gastroenterit nedeniyle hastaneye başvuran hastalarda etkeni saptamaya yönelik birçok çalışma yapılmıştır. Ancak hastaneye gastroenterit nedeniyle yatan hastalardaki epidemiyolojik araştırmalar sınırlı sayıdadır. Bu çalışmada; Konya bölgesinde çocuklarda akut gastroenterite neden olan etkenlerin dağılımı ve görülme sıklığının saptanması ve akut gatroenteritli çocukların demografik, klinik ve laboratuar bulgularını değerlendirmeyi amaçladık. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya Ocak 2015-Ocak 2016 tarihleri arasında hastanemiz Çocuk sağlığı ve hastalıkları servisine akut gastroenterit tanısıyla yatırılarak izlenen, 1 ay-16 yaşlarındaki 412 hasta dahil edildi. Hastaların verileri geriye dönük olarak incelenmiştir. Hastaların yaşı, cinsiyeti, mevsimsel dağılımı, semptomlar, hastanede yatış süresi, hastalığın seyri, akut gastroenteritin tipi, nazokomiyal infeksiyon sıklığı ve komplikasyonlar incelendi. BULGULAR: 12 aylık çalışma periyodunda çeşitli nedenlerle hastaneye yatan toplam hasta sayısı 3985 iken, %10.33’ünü ishal nedeniyle yatan vakalar oluşturmaktaydı. Hastaların 227’si (%55.1) erkek, 185’i (%44.9) kız idi. Yaş gruplarına göre hastaların dağılımı 0-24 ay arasında 57 hasta (%13.8), 24-60 ay arasında 262 hasta (%63.6), 60 ay üzerinde ise 93 hasta (%22.6) mevcuttu. Yaş grupları ile hastalık grupları arasında karşılaştırıldığında 24-60 ay arasında viral gastroenterit bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptandı (p: 0,001). 231 (%56.1) hastada viral akut gastroenterit, 74 (%17.9) hastada amibiazis, 107 (%26.0) hastada bakteriyel gastroenterit tespit edildi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Çocukluk yaş grubu akut gastroenteritlerinde özellikle viral nedenler rotavirusler akılda tutulmalı; diğer etkenlerin sıklığı gözönünde bulundurularak tanı ve tedavi yaklaşımları planlanmalıdır.
INTRODUCTION: Many studies have been carried out to detect the causative agents in patients admitted to hospital with gastroenteritis. However, there is a limited number of epidemiological studies in patients hospitalized for gastroenteritis. In this study, we aimed to determine the distribution and incidence of the causative agents of acute gastroenteritis in children in Konya and to evaluate the demographic, clinical and laboratory findings. METHODS: This study included 412 patients aged 1 month to 16 years who were hospitalized with a diagnosis of gastroenteritis in the Child Health and Diseases Clinic in our hospital between January 2015 and January 2016. The data of the patients were analyzed retrospectively. The age, sex, seasonal distribution, symptoms, duration of hospitalization, course of the disease, type of acute gastroenteritis, incidence of nosocomial infections and complications were examined. RESULTS: The total number of patients hospitalized for various reasons during the 12-month study period was 3985 and the patients hospitalized for diarrhea constituted 10.33% of it. Two hundred and twenty-seven of the patients were male (55.1%), and 185 (44.9%) were female. There were 57 patients (13.8%) between 0-24 months, 262 patients (63.6%) between 24-60 months and 93 patients (22.6%) over 60 months. When the age groups were compared with the disease groups, there was a statistically significant difference in the incidence of viral gastroenteritis between 24-60 months (p: 0.001). Two hundred and thirty-one (56.1%) patients had acute viral gastroenteritis, 74 (17.9%) patients had amebiasis, and 107 (26.0%) patients had bacterial gastroenteritis. DISCUSSION and CONCLUSION: Viral agents, especially rotavirus, should be kept in mind in childhood acute gastroenteritis. Diagnosis and treatment approaches should be planned considering the incidence of other agents.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/577166
http://hdl.handle.net/11452/11320
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_3_1.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons