Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11274
Title: Adolesanlarda epileptik nonepileptik olayların ayrımında elektroensefalografinin yeri: Bir pediatrik nöroloji merkezinin üç yıllık deneyimi
Other Titles: The role of electroencephalography in differentiating epileptic and non-epileptic events in adolescents: 3-year experience in one pediatric neurology center
Authors: Kamaşak, Tülay
Durgut, Betül Diler
Arslan, Elif Acar
Şahin, Sevim
Dilber, Beril
Kurt, Tuğba
Cansu, Ali
Keywords: Elektroensefalografi
EEG bozukluğu
Nonepileptik olaylar
Nöbet
Electroencephalography
EEG impairment
Nonepileptic events
Seizure
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kamaşak, T. vd. (2018). "Adolesanlarda epileptik nonepileptik olayların ayrımında elektroensefalografinin yeri: Bir pediatrik nöroloji merkezinin üç yıllık deneyimi". Güncel Pediatri, 16(2), 19-30.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Elektroensefalografi (EEG), epileptik nöbetlerin tanısında pediatrik nörologlar için vazgeçilmez bir tanısal araçtır. Günümüzde Pediatrik Nöroloji Bölümündeki hasta sayısındaki artışın sadece epilepsi nedeni ile değil nonepileptik olaylarla da, artan sayıdaki çekimlerle EEG laboratuvarlarına da yansıdığını görmekteyiz. YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu düşünceden yola çıkarak planladığımız çalışmamızda; 2013-2016 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Pediatrik Nöroloji Polikliniğinde muayene olarak ilk defa EEG çekimi yapılan 5-18 yaş arası 1000 hastanın EEG kayıtları incelendi. Hastaların EEG çekimine neden olan klinik şikayetleri ve EEG sonuçları karşılaştırıldı. BULGULAR: Nöbet düşünülerek EEG’si çekilen 213 hastanın % 39’unda EEG anormalliği izlendi. Genel olarak nonepileptik olay olarak değerlendirilerek EEG’si istenen 787 hastanın %7’sinde EEG bozukluğu izlendi. Nonepileptik olaylarda pseudonöbet ve senkop düşünülen grup sayıca diğerlerinden fazlaydı EEG de anormallik görülme oranı %7 idi. Tüm nonepileptik gruplar içinde EEG bozukluğu açısından bir karşılaştırma yapıldığında en yüksek EEG anormalliğinin %13 ile öğrenme bozuklukları grubunda izlendiği görüldü. Sayıca fazlalığı ile dikkat çeken baş ağrısı grubunda sadece %4 oranında bozukluk izlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Nonepileptik olayların epileptik olaylardan ayrımında ayrıntılı bir anamnez ve dikkatli bir nörolojik muayene önemlidir. Gerçekten epilepsi hastası olduğu halde EEG’si normal olan hastalar kadar, epilepsinin eşlik etmediği EEG bozukluklarının görüldüğü hastalar da vardır. Bu konuda bir genelleme yapmak mümkün değildir ve her bir hasta dikkatle ele alınmalıdır. Böylece gereksiz EEG çekimleri azaltılabilir.
INTRODUCTION: Electroencephalography (EEG) is an indispensible diagnostic tool for pediatric neurologists in the diagnosis of epileptic seizures. The current rise in patient numbers in pediatric neurology departments due to non-epileptic as well as epileptic events is also causing increasing numbers of EEGs to be performed. METHODS: The EEG records of 1000 patients aged 5-18 undergoing first EEG at the Karadeniz Technical University Medical Faculty Pediatric Neurology Clinic in 2013-2016 were examined. Clinical symptoms responsible for EEG being performed and the results thereof were compared. RESULTS: EEG abnormality was observed in 39% of the 219 patients undergoing EEG on suspicion of seizure and in 7% of the 787 patients undergoing EEG due to events evaluated as non-epileptic. The number of patients was higher in the pseudoseizure and syncope group in non-epileptic events compared to the other groups, with an abnormality level at EEG of 7%. Comparison of EEG anomaly within all the non-epileptic groups revealed the highest level of abnormality in the learning disorders group, at 13%. The abnormality level was only 4% in the significantly more numerous headache group. DISCUSSION and CONCLUSION: Detailed history and careful neurological examination are important in the differentiation of epileptic from non-epileptic events. As many patients exhibit EEG anomalies without accompanying epilepsy as patients exhibiting normal EEG despite the presence of epilepsy. It is impossible to generalize on this subject, and each patient must be carefully evaluated. This can help reduce the numbers of unnecessary EEGs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/516187
http://hdl.handle.net/11452/11274
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_2_2.pdf996.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons