Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11251
Title: Kanserli çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Other Titles: Nutritional status of children with cancer: A single center experience
Authors: Dişçi, Esra
Yıldırım, Zühal Keskin
Büyükavcı, Mustafa
Karakelleoğlu, Cahit
Keywords: Beslenme durumu
Malnütrisyon
Çocukluk çağı kanseri
Nutritional status
Malnutrition
Pediatric cancer
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dişçi, E. vd. (2018). "Kanserli çocuklarda beslenme durumunun değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi". Güncel Pediatri, 16(1), 85-99.
Abstract: GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, kanserli çocukların tanı sırasındaki beslenme durumlarının kanser dışı tanılar ile hastanede yatan diğer çocuklarla karşılaştırılması, ayrıca kanserli çocukların izlemleri sırasında beslenme durumlarında ortaya çıkan değişikliklerin saptanması amaçlanmıştır. YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 170 maligniteli çocuk ve kontrol grubu olarak da çoğunluğu akut enfeksiyon nedeniyle yatırılarak izlenen 107 çocuk dahil edildi. Hastaların demografik özellikleri, antropometrik ölçümleri ve biyokimyasal parametreleri retrospektif olarak dosyalar ve bilgisayar kayıtları üzerinden değerlendirildi. BULGULAR: Kanser ve kontrol grubundaki çocukların başvuru sırasındaki ortalama ağırlık, boy, vücut kitle indeksi (VKİ), boy Z-skor değerleri arasında belirgin fark gözlenmedi. Ayrıca her iki gruptaki akut malnütrisyon (Relatif ağırlık <%90) ve zayıflık (VKİ <%5) oranları da benzerdi. Ancak kontrol grubundaki çocukların ortalama serum albümin düzeyi, relatif ağırlık ve ağırlık Z-skor değerleri kanserli çocuklara göre anlamlı derecede daha düşüktü. Zayıf olan (ağırlık Z-skoru<-2) ve kronik malnütrisyonu olan (boy Z-skoru<-2) olguların oranı da kontrol grubunda daha yüksekti. Kanser grubunda tanı sırasındaki ortalama ağırlık Z-skor değerlerinin, 3 ve 6. aylarda belirgin azalma gösterdiği, ancak 12. ayda tekrar başlangıçtaki düzeylerine kavuştuğu gözlendi. Ağırlık Z-skorlarındaki düşüklük, hem başvuru sırasında hem de izlem boyunca solid tümör grubunda daha belirgindi. Özellikle abdominal cerrahi uygulanan solid tümörlü çocukların daha çok etkilendiği gözlendi. TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak kanserli çocuklardaki tanı sırasında gözlenen beslenme bozukluğu, akut enfeksiyon nedeniyle hastanede yatırılarak izlenen olgulardan daha fazla değildir. Ancak kanser hastalarında izlem sırasında geçici bir kilo kaybı gözlenmektedir.
INTRODUCTION: In this study, we aimed to compare the initial nutritional status of children with cancer with those of the control group. We also aimed to identify the changes in nutritional status of children with cancer during the treatment. METHODS: One hundred and seventy children with cancer and 107 children representing the control group (the majority of them hospitalized due to acute infection) were enrolled in the study. Demographic characteristics, anthropometric measurements and biochemical parameters were retrospectively obtained from the records. RESULTS: There were no differences between the mean values of weight, height, body mass index (BMI) and height Z-score of the study and control groups. In addition, the rates of acute malnutrition (Relative weight <90%) and of underweight (BMI <5%) were similar in both groups. However, serum albumin levels, relative weight and weight Z-score values were significantly lower in control group than in children with cancer. The rates of underweights (weight Z-score <-2) and of chronic malnutritions (height Z-score <-2) were higher in control group. It was observed that the initial mean weight Z-score values of children with cancer significantly decreased by the 3rd and 6th months of the follow up, however, returned to initial levels by the 12th month. The decline in weight Z-sccres values were more obvious in patients with solid tumor, especially in those exposed to abdominal surgery. DISCUSSION AND CONCLUSION: Nutritional deficiency in children with cancer at the time of diagnosis is not much more than in children hospitalized due to acute infection. However, a temporary weight loss is observed in cancer patients during the follow up.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/450687
http://hdl.handle.net/11452/11251
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2018 Cilt 16 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
16_1_8.pdf844.77 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons