Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11191
Title: Wilson hastalıklı çocuklarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of renal function in children with Wilson’s disease
Authors: Tabel, Yılmaz
Selimoğlu, Mukadder Ayşe
Varol, Fatma İlknur
Elmas, Ahmet Taner
Güngör, Şükrü
Karabiber, Hamza
Keywords: Çocuk
Böbrek fonksiyonları
N-asetil-β-Dglikozaminidaz
Wilson hastalığı
Children
Renal function
N-acetyl-β-Dglucosaminidase
Wilson’s disease
Issue Date: 31-Oct-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tabel, Y. vd. (2017). "Wilson hastalıklı çocuklarda böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 15(1), 6-11.
Abstract: Giriş: Bu çalışmada Wilson hastalığında (WH) böbrek fonksiyonlarının üriner N-Asetil-β-D-glukozaminidaz (NAG) ve NAG/kreatinin aktivite indeksi kullanılarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: WH tanısı alan 20 hasta çalışma grubu, benzer yaş ve cinsiyette olan 37 sağlıklı çocuk kontrol grubu olarak alındı. NAG düzeyleri mlU/L olarak hesaplanırken, NAG aktivite indeksi mlU/mg kreatinin olarak belirlendi. Bulgular: Toplam dört hasta (%20) tanı anında asemptomatik iken; sırasıyla kronik hepatit, nörolojik WH, fulminan hepatit ve akut hepatit ise altı (%30), beş (%25), üç (%15) ve iki (%10) hastada saptandı. Çalışma anında toplam 13 hasta (%65) trientin ve çinko tedavisi alırken, yedi (%35) hasta ise D-penisilamin ve çinko tedavileri almaktaydı. Olguların 10’unda (%50) proteinüri, birinde (%5) glikozüri ve bir hastada (%5) mikroskopik hematüri saptandı. Hasta grubunun idrar sodyumu ve kreatinini kontrol grubundan anlamlı olarak düşük iken (p=0,048 ve p=0,001), NAG ve NAG indeks anlamlı olarak daha yüksek saptandı (p=0,049 ve p=0,03). Klinik başvuru şeklinin bu parametreler üzerinde etkili olmadığı gözlendi (p>0,05). İdrar kreatinini trientin alanlarda anlamlı olarak yüksek bulundu (p=0,004). Child-Pugh skoru ile bu parametreler arasında herhangi bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Bu çalışmada; WH’li çocuklarda WH’nin kendisinin ve/veya kullanılan ilaçların böbrek fonksiyonları üzerine olumsuz etkisinin olduğu, karaciğer hasarının ciddiyeti ve klinik özelliklerin etkisinin olmadığı görülmüştür.
Introduction: In this study it was aimed to evaluate the renal functions in Wilson’s disease (WD) using urinary N-acetyl-β-D-glucosaminidase (NAG) and NAG/ creatinine activity index. Materials and Methods: Twenty children of similar age and gender with WD were determined to be the patient group and 37 healthy children were determined to be the control group for the study. NAG levels were calculated as mlU/L and NAG activity index was determined as mlU/mg. Results: While four (20%) patients were asymptomatic at diagnosis, chronic hepatitis, neurologic WD, fulminant hepatitis, and acute hepatitis were observed in six (30%), five (25%), three (15%), and two (10%) patients, respectively. Of children, 13 (65%) were on trientine and zinc treatment and seven (35%) were on d-penicillamine and zinc. Ten (50%) children had proteinuria, one (5%) had glycosuria, and one (5%) had microscopic hematuria. While mean urine sodium and creatinine levels were significantly lower compared to controls (p=0.048 and p=0.001, respectively), NAG and NAG index were significantly higher (p=0.049 and p=0.03). Clinical presentation was observed to be not effective on those parameters (p>0.05). No relationship was found between Child-Pugh score and these parameters (p>0.05). Conclusions: It was concluded that while WD itself and/or the drugs that are used for the treatment have negative effects on renal functions for children with WD, however it does not have any effect on the liver damage severity and clinical presentation of the disease.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902821
http://hdl.handle.net/11452/11191
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2017 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_2.PDF287.7 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons