Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11169
Title: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde konjenital kalp hastalığı tanısı alan olguların retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: A retrospective evaluation of the patients with congenital heart disease in neonatal intensive care unit
Authors: Ertürk, Emine Yurdakul
Küçüködük, Şükrü
Baysal, Kemal
Ayyıldız, Pelin
Yılmaz, Ayşegül
Oğur, Gönül
Keywords: Konjenital kalp hastalığı
Yenidoğan
Yenidoğan yoğun bakım ünitesi
Congenital heart disease
Newborn
Neonatal intensive care unit
Issue Date: 27-May-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ertürk, E. Y. vd. (2016). "Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde konjenital kalp hastalığı tanısı alan olguların retrospektif değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 14(2), 67-73.
Abstract: Giriş: Konjenital kalp hastalığı (KKH) yenidoğanlardaki en yaygın konjenital anomalidir. Bu çalışmada yenidoğan yoğun bakım ünitesinde (YYBÜ) KKH tanısı konulan olguların demografik özelliklerinin, KKH sıklığının ve tanı dağılımının, KKH’nin etiyolojisine ilişkin bazı risk faktörlerinin araştırılması amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Hastanesi YYBÜ’de Ocak 2006-Aralık 2010 yılları arasında KKH tanısı ile yatırılarak izlenen 361 yenidoğanın dosyaları retrospektif olarak incelendi. Ekokardiyografisi normal olan 14, supraventriküler taşikardi tanısı konulan 3 olgu ile ilk üç günde patent duktus arteriozus ve/veya patent foramen ovale tanısı alan 44 olgu çalışma dışı bırakıldı. Bulgular: YYBÜ’deki KKH sıklığı %7,5 olarak bulundu. Hastaların 141’i (%47) kız, 159’u (%53) erkekti. Hastaların %67,7’sinde asiyanotik, %32,3’ünde siyanotik KKH saptandı. Yenidoğanlarda en sık görülen asiyanotik KKH ventriküler septal defekt (%15,3), en sık görülen siyanotik KKH ise (%10) büyük arterlerin transpozisyonu idi. Olguların 46’sında (%15,3) akraba evliliği, 13’ünün (%4,3) aile öyküsünde KKH saptandı. Toplam 300 olgunun 220’si (%73,3) taburcu edildi, 67’si (%22,3) kaybedildi, 13’ü (%4,3) başka merkeze sevk edildi. Sonuç: KKH her 1,000 canlı doğumda 5-8 arasında görülürken, yenidoğan döneminde sıklığı 7-11 kat artmaktadır. Bu nedenle yenidoğanlarda kardiyolojik ve ekokardiyografik değerlendirme daha önemlidir. Ayrıca yenidoğan döneminde KKH’nin erken tanınması, hayat kurtarıcı girişimlerin erken yapılmasına, bu sayede mortalite ve morbiditede belirgin azalmaya yol açacaktır.
Introduction: Congenital heart disease (CHD) is the most common congenital anomaly in newborns. In this study it was aimed to investigate the demographic features of the patients with CHD diagnosed in neonatal intensive care unit (NICU) to determine the frequency of the anomalies and to elucidate the etiologic risk factors. Materials and Methods: The files of 361 newborns who were diagnosed with CHD and hospitalized at Ondokuz Mayıs University NICU were retrospectively examined from 2006 to 2010. Fourteen patients with normal echocardiography, 3 patients with supraventricular tachycardia, and 44 patients with patent ductus arteriosus and/or patent foramen ovale diagnosed in the first three days were excluded from the study. Results: The frequency of CHD in the NICU was faund to be 7.5%. Out of all the cases 141 of them (47%) were female, and 159 of them (53%) were male. Cyanotic CHD was diagnosed in 32.3%, and non-cyanotic CHD was diagnosed in 67.7% of the cases. The most frequent CHD in newborns was ventricular septal defect (15.3%), and the most frequent cyanotic CHD was transposition of the great arteries (10%). The 46 cases (15.3%) were out of consanguineous marriage and 13 cases (4.3%) had CHD in their family history. Out of 300 patients with CHD, 220 of them (73.3%) were discharged from the hospital, 67 of them (22.3%) died in NICU and 13 of them (4.3%) were sent to another hospital. Conclusions: CHD rate is approximately 5-8 per 1.000 live births; however, the frequency in the neonatal period increases 7-11 times. Therefore, cardiological and echocardiographic evaluation in neonates has great importance. In addition, early diagnosis of CHD in the neonatal period will lead to earlier life-saving interventions; therefore, significant reduction in mortality and morbidity.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902868
http://hdl.handle.net/11452/11169
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2_3.PDF308.67 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons