Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11090
Title: Ergenlerde algılanan duygu dışa vurumu ile psikosomatik belirtiler arasındaki ilişki
Other Titles: Relationship between expressed emotion and psychosomatic symptoms in adolescents
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Eray, Şafak
Vural, Pınar
Çetinkaya, Fatma
Keywords: Duygu dışa vurumu
Psikosomatik semptom
Ergen
Expressed emotion
Psychosomatic symptoms
Adolescents
Issue Date: 3-Mar-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eray, Ş. vd. (2015). "Ergenlerde algılanan duygu dışa vurumu ile psikosomatik belirtiler arasındaki ilişki". Güncel Pediatri, 13(2), 104-109.
Abstract: Giriş: Psikosomatik tıp anlayışı; insanı biyopsikososyal bütünlük açısından ele alarak ruh-beden ayrımına karşı çıkan bir anlayıştır. Bu çalışmada pediatri kliniğinde sık karşılaşılan birçok bedensel belirtilerin ailedeki duygusal ortamın göstergesi olan duygu dışa vurumu ile ilişkisi araştırılmak istenmiştir. Gereç ve Yöntem: Çalışmanın araştırma grubunu, 2014-2015 öğretim yılında Kocaeli-Gebze ilçesi ortaöğretim kurumlarında eğitimine devam etmekte olan lise öğrencisi oluşturmuştur. Araştırmanın verileri, Bilgi Toplama Formu ve ülkemizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışmaları yapılmış olan kısaltılmış Duygu Durum Ölçeği, Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği ve Psikosomatik Belirtiler Alt Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular: Çalışmamızda kızlarda erkeklere göre daha yüksek psikosomatik belirti saptanmıştır. Kronik veya ruhsal bir hastalığı bulunan gençlerin psikosomatik belirtilerinin, olmayanlara göre daha fazla olduğu gösterilmiştir. Ailede kronik fiziksel ya da ruhsal hastalığın varlığında ise psikosomatik belirtiler anlamlı bir oranda artış göstermektedir. Duygu dışa vurum ile psikosomatik belirtiler arasında güçlü ilişkiler olduğu bulunmuştur. Duygusal destek yokluğunun, müdahaleciliğin ve sinirliliğin fazla olduğu ailelerde, gençlerin psikosomatik belirtileri daha fazla yaşadığı görülmüştür. Sonuç: Çalışmamızda ergenlerde ailedeki duygusal ortamın, algılanan müdahalecilik, sinirlilik ve duygusal destek yokluğunun psikosomatik belirtilerin ortaya çıkması ile ilişkili olduğu bulunmuştur. Bu bulgular psikosomatik yakınmalarla başvuran gençlerin değerlendirmesindeki multidisipliner yaklaşımın önemini vurgulamaktadır.
Introduction: Concept of psychosomatic medicine refers to standing against soulbody separation by considering people with bio-psychosocial integrity. In this study, the associations between many physical symptoms most commonly seen in pediatric clinics and expressed emotions which are the reflection of the family conditions were investigated. Materials and Methods: Research sample of this study consisted of high school students going to the secondary schools in the Kocaeli-Gebze region in 2014-2015 school years. Data of the study were obtained by using Information Collection Form, Shortened Level of Expressed Emotion Scale whose validation and safety studies had been performed, Rosenberg Self-Esteem Scale and Psychosomatic Symptoms subscale. Results: In our study, it was found that girls have higher psychosomatic symptoms than boys. It was shown that psychosomatic symptoms of the youngs with chronic or mental illness are more than youngs without chronic or mental illness. Psychosomatic symptoms significantly increased with the presence of chronic physical or mental disease in the family. It was found that there are strong associations between expressed emotion and psychosomatic symptoms. It was observed that young people experience psychosomatic symptoms more intense with the lack of emotional support and families with high levels of intrusiveness and irritability. Conclusions: In our study; it was found that family conditions of the teenagers, presence of intrusiveness, irritability and the lack of emotional support are associated with occurrence of psychosomatic symptoms. These results highlight the importance of multidisciplinary approach to the evaluation of the young people admitted with psychosomatic complaints.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903689
http://hdl.handle.net/11452/11090
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2_4.PDF305.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons