Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11014
Title: Yanlış tanı almış intrakraniyal tüberkülom
Other Titles: Misdiagnosed intracranial tuberculoma
Authors: Kılıç, Ömer
Ünver, Olcay
Laçinel, Sibel
Haşıloğlu, Zehra Işık
Uysa, Serap
Çokuğraş, Haluk
Camcıoğlu, Yıldız
Akçakaya, Necla
Keywords: Merkezi sinir sistemi tüberkülozu
İntrakraniyal tüberkülom
Akut disemine ensefalomyelit
Central nervous system tuberculosis
Intracranial tuberculoma
Acute disseminated encephalomyelitis
Issue Date: 6-May-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kılıç, Ö. vd. (2015). "Yanlış tanı almış intrakraniyal tüberkülom". Güncel Pediatri, 13(1), 72-76.
Abstract: Merkezi sinir sistemi (MSS) tüberkülozu nadir görülmesine rağmen tedavi gecikirse nörolojik sekellere ve mortaliteye yol açmaktadır. Dokuz yaşında kız hasta konvülziyon geçirme yakınmasıyla kliniğimize getirildi. Konvülziyonları devam ettiği için çekilen kranyal manyetik rezonans görüntüleme (MRG) görüntülemelerine göre akut disemine ensefalomyelit düşünülerek steroid tedavisi verilmiş. Konvülziyonlarının tekrarlaması nedeniyle tarafımıza getirilen hastanın muayenesinde bilateral papilödem dışında patolojik muayene bulgusu saptanmadı. Tüberkülin deri testi 19 mm bulundu. Tüberkülin deri testi pozitifliği, tüberkülozlu bireyle temas öyküsü, toraks ve kranyal görüntülemelerde tüberkülozla uyumlu bulgular, hastanın semptom ve muayene bulguları ile birlikte değerlendirilerek intrakraniyal tüberkülom tanısı kondu. Antitüberküloz tedavi ve deksametazon tedavisi başlandı. Hastanın iki yıllık izleminde herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. İntrakraniyal tüberkülom MSS tüberkülozunun nadir rastlanan, morbidite ve mortalitesi yüksek bir formudur. Klinik, laboratuvar ve görüntüleme yöntemlerinin spesifik olmaması nedeniyle, MMS patolojilerinde ayırıcı tanıda akılda tutulması gerekir. Erken tanı ve tedavi iyi prognoz açısından önemlidir.
Although tuberculosis of the central nervous system (CNS) is rarely seen, it may cause neurological sequelae and mortality if treatment is delayed. A nineyear-old girl was admitted to our clinic with the complaint of convulsion. Since her convulsions were persistent, steroid treatment had been administered for acute disseminated encephalomyelitis based on the cranial magnetic resonance imaging (MRI). In the examination of the patient, who was brought to our clinic due to recurrent convulsions, no pathological finding was detected except for bilateral papilledema. The tuberculin skin test revealed an induration of 19 mm. The positive tuberculin skin test, history of contact with an individual with tuberculosis, and findings indicating tuberculosis in the thorax and cranial imaging were assessed together with the symptoms and examination findings of the patient, and intracranial tuberculoma diagnosis was made. Antituberculosis treatment and dexamethasone treatment were initiated. No complications were observed in the two-year follow-up of the patient. Intracranial tuberculoma is a rare form of CNS tuberculosis with high rates of morbidity and mortality. Because clinical, laboratory, and imaging findings are nonspecific, it should be considered in the differential diagnosis of CNS disorders. Early diagnosis and treatment are crucial for a better prognosis.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903781
http://hdl.handle.net/11452/11014
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_12.PDF358.86 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons