Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11006
Title: Sivas, Cumhuriyet Üniversitesine başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li çocukların klinik ve rutin laboratuvar testleri yanında immünolojik açıdan değerlendirilmesi
Other Titles: Immunological evaluation of children with Crimean-Congo Hemorrhagic Fever in addition to routine clinical and laboratory tests who were admitted to Sivas, Cumhuriyet University
Authors: Demir, Mevlüt
Duksa, Fatma
Doğan, Melih Timuçin
Aygüneş, Utku
Kaya, Ali
Güven, Ahmet Sami
Cevit, Ömer
Keywords: Çocuk
İmmünglobulin
Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi
Tedavi
Child
Immunoglobulin
Treatment
Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
Issue Date: 17-Feb-2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demir, M. vd. (2015). "Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’ne başvuran Kırım-Kongo Kanamalı Ateş’li çocukların klinik ve rutin laboratuvar testleri yanında immünolojik açıdan değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 13(1), 13-20.
Abstract: Giriş: Çalışmamızda, Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) tanısıyla izlenen çocuk hastaların klinik ve rutin laboratuvar bulgularıyla birlikte, serum immünglobulin ve kompleman düzeylerinin değerlendirilmesi amaçlandı. Gereç ve Yöntem: Sivas, Cumhuriyet Üniversitesi’nde 2011-2012 tarihleri arasında, Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA) veya polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) kanıtlı KKKA tanısı alan 72 hastanın tıbbi kayıtları geriye dönük incelenmiştir. Epidemiyolojik, klinik özellikleri ve laboratuvar verileri hakkındaki bilgiler kaydedilmiştir. Bulgular: Çalışmaya alınan yetmiş iki çocuk hasta (ortalama yaş; 11,95±3,95 yıl) Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun ve Erzincan’dan geliyordu. Başvuru esnasında başlıca ateş (%94,4), kusma (%54,2), halsizlik (%52,8), iştahsızlık (%50), baş ağrısı (%47,2), üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları (%41,7), daha nadir olarak peteşi-purpura-ekimoz, epistaksis, ishal, melena, makülopapüler döküntü, hematemez, hematüri, hepatomegali, splenomegali, lenfadenopati bulguları vardı. Başvuruda hastaların laboratuvar bulguları şu şekildedir: %80,6 trombositopeni, %70,8 lökopeni, %50 nötropeni, %73,6 yüksek aspartate transaminaz, %26,4 yüksek alanine transaminaz, %71,6 yüksek laktat dehidrogenaz, %68,1 yüksek keratin kinaz, %54,2 uzamış protrombin zamanı, %52,8 uzamış parsiyel tromboplastin zamanı saptanmıştır. Ayrıca düşük IgG, düşük IgA, düşük C3 ve düşük C4 sırasıyla 4, 3, 12 ve 1 hastada saptanmıştır. Tüm hastalar sıvı-elektrolit tedavisi alırken, bir kısmı kan ürünü almıştır. Dört hasta intravenöz immünglobulin (IVIG), 69 hasta ribavirin tedavisi almıştır. Sonuç: Çocuklarda KKKA klinik bulguları erişkinlerdekine benzerdir. Serum immünglobulinleri düşük bulunan hastalarda verilen intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi dışında diğer tedaviler benzer bulunmuştur. KKKA’da immün yetmezlik araştırılması konusunda daha geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Introduction: In our study, it was aimed to evaluate clinical and routine laboratory findings and serum immunoglobulin and complement levels of pediatric patients with the diagnosis of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever (CCHF). Materials and Methods: Medical records of 72 patients that diagnosed with CCHF proven by ELISA or polymerase chain reaction (PCR) in Sivas, Cumhuriyet University between 2011 and 2012 were reviewed retrospectively. The information about the epidemiological, clinical features and laboratory findings were recorded. Results: Seventy-two patients who participated in the study, (mean age11.95±3.95 years) came from Tokat, Sivas, Yozgat, Giresun and Erzincan. During the admission, patients mainly had fever (94.4%), vomiting (54.2%), fatigue (52.8%), anorexia (50%), headache (47.2%), upper respiratory tract infection findings (41.7%); rarely, petechiae-purpura, ecchymosis, epistaxis, diarrhea, melena, maculopapular rash, hematemesis, hematuria, hepatomegaly, splenomegaly, lymphadenopathy were seen. At admission, laboratory findings of the patients were as follows; thrombocytopenia, 80.6%; leucopenia,70.8%; neutropenia, 50%; high aspartate transaminase, 73.6%; high alanine transaminase, 26.4%; high lactate dehydrogenase 71.6%; high creatine kinase, 68.1%; prolonged protrombine time, 54.2%; prolonged partial thromboplastin time, 52.8%. In addition low IgG, low IgA, low C3, low C4 were found in 4, 3, 12 and 1 patient respectively. All patients received intravenous fluid therapy; some received blood products. Four patients received intravenous immunoglobulin, 69 patients were treated with ribavirin. Conclusions: Clinical findings of CCHF in children are similar to those in adults; in patients with low serum immunoglobulin outside the intravenous immunoglobulin (IVIG) treatment, other treatments are similar in all patients. In CCHF to investigate immunodeficiency status, further large-scale study is needed.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903748
http://hdl.handle.net/11452/11006
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2015 Cilt 13 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_1_3.PDF318.57 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons