Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10985
Title: Güney Doğu Anadolu Bölgesinde çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde retinopati sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Incidence and risk factors for retinopathy in premature infants with very low birth weight, in the South-East Region, Turkey
Authors: Katar, Selahattin
Taşkesen, Mustafa
Ekmekçiler, Belgin
Saka, Güray
Keywords: Prematüre retinopatisi
Risk faktörleri
Retinopathy of prematurity
Risk factors
Issue Date: 21-Apr-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Katar, S. vd. (2014). "Güney Doğu Anadolu Bölgesinde çok düşük doğum ağırlıklı prematürelerde retinopati sıklığı ve risk faktörlerinin değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 12(3), 140-143.
Abstract: Giriş: Prematüre retinopatisi (PR) çocukluk döneminde görülen en önemli körlük nedenidir. İleri derecede düşük doğum ağırlıklı prematürelerin yaşam oranlarının artmasıyla PR sıklığında da artış görülmektedir. PR’nin en önemli risk faktörleri, düşük doğum ağırlığı ve erken gestasyonel dönemdir. Bu çalışmanın amacı, vücut ağırlığı 1500 gramın altında doğan prematüre bebeklerde, PR risk faktörlerini ve retinopati görülme oranlarını değerlendirmektir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Ağustos 2010-Aralık 2102 tarihleri arasında yenidoğan yoğun bakım ünitemizde izlenen doğum haftası 32 haftanın ve doğum ağırlığı 1500 gramın altında olan 84 hasta alındı. Retinopati gelişen ve gelişmeyen iki grup arasında risk faktörleri açısından karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Grup 1’deki hastaların ortalama gestasyonel yaşları ve doğum ağırlıkları sırasıyla 27,86±2, 0 hafta, 1,146,66±278,58 gram idi. Grup 2’deki hastaların ise ortalama gestasyonel yaşları ve doğum ağırlıkları sırasıyla 29,08±1,96 hafta, 1,289,36±74,77 gram idi. Hastaların %44’ünde retinopati saptandı ve bunların %7,1’inde ise ileri derecede retinopati geliştiği için tedavi uygulandı. Retinopati gelişen hastalarda risk faktörleri; düşük doğum haftası (p=0,007), düşük doğum ağırlığı (p=0,007), transfer edilmiş olmak (p=0,01), intraventriküler kanama (p=0,04), ventilasyon süresinin uzaması (p=0,006), oksijenin uzun süre verilmesi (p=0,001) ve kan transfüzyonu (p=0,01) istatistiksel olarak anlamlı bulundu. Sonuç: PR, dünyada çocukluk yaş grubunda en önemli körlük nedenidir. Fakat erken tanı ve uygun tedaviyle körlük önlenebilir. Bu nedenle PR risk faktörlerinin saptanması önemlidir.
Introduction: Retinopathy of prematurity (ROP) is the most common cause of childhood blindness. The risk of ROP is increased in premature infants with very low birth weights, as the most common risk factors for ROP are low birth weight and early periods of gestation. The aim of this study was to evaluate the risk factors and the incidence of ROP among premature infants weighing under 1500 g upon delivery. Materials and Methods: Between August 2010 and December 2012, 84 patients followed up in the neonatal intensive care unit who were under 32 weeks old at birth and under 1500 g at birth were included in this study. Patients were separated into two groups: those with retinopathy and those without. Then the risk factors were compared between groups. Results: Mean gestational age and birth weight of the patients in group 1 and group 2 were 27.86±2.0 weeks, 1,146.66±278.58 g and 29.08±1.96 weeks, 1,289.36±74.77 g, respectively. Retinopathy was detected in 44% of the patients and of them 7.1% were treated for severe retinopathy. We determined that early periods of gestation (p=0.007), low birth weight (p=0.007), being transported (p=0.01), intraventricular hemorrhage (p=0.04), prolonged ventilation (p=0.006), prolonged oxygen administration (p=0.01), and blood transfusion (p=0.01) were statistically significant risk factors in patients with retinopathy. Conclusions: ROP has been recognized as one of the most important causes of childhood blindness in the world. However blindness is preventable if patients are diagnosed early and treated properly. Thus, it is important to determine the risk factors for ROP.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903831
http://hdl.handle.net/11452/10985
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_3_2.PDF245.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons