Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10887
Title: Serebral palsili çocuklarda beslenme problemleri ve büyüme üzerine etkisi
Other Titles: Feeding problems in children with cerebral palsy and the effect of feeding problems on growth
Authors: Şimşek, Tülay Tarsuslu
Tuç, Gamze
Keywords: Serebral palsi
Büyüme
Beslenme problemleri
Sağlık
Cerebral palsy
Growth
Feeding problems
Health
Issue Date: 10-Mar-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, T. T ve Tuç, G. (2014). "Serebral palsili çocuklarda beslenme problemleri ve büyüme üzerine etkisi". Güncel Pediatri, 12(2), 73-80.
Abstract: Giriş: Bu çalışmanın amacı, serebral palsili (SP) çocuklarda beslenme problemlerinin belirlenmesi ve beslenme problemlerinin büyüme üzerine etkisinin incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 2-18 yaş arasında, serebral palsi tanısı konmuş 278 çocuk dahil edildi. Değerlendirme kapsamında, çocukların sosyo-demografik ve klinik özellikleri kaydedildi, beslenme problemleri sorgulandı. Motor fonksiyon seviyeleri ve antropometrik ölçümler (vücut ağırlığı, boy uzunluğu, kol bölgesi ve uyluk bölgesi çevre ölçümü, üst ekstremite uzunluğu (kol ve önkol uzunluğu olarak), tibial uzunluk ölçümleri, triceps ve subskapular bölge skinfold ölçümleri) yapıldı. Bulgular: Çalışmaya dahil edilen çocukların yaş ortalaması 8,50±4,49 yıl idi. Çalışmaya dahil edilen çocukların 130’unda (%46,8) beslenme problemi varken, 148’inde (%53,2) beslenme problemi yoktu. Orta ve şiddetli etkilenimli SP’li çocuklarda beslenme problemi hafif etkilenimli çocuklara oranla daha fazla idi (p<0,05). Çocuklarda sıklıkla gözlenen beslenme problemleri yutma güçlüğü, kusma, aspirasyon, çiğneme güçlüğü, salya ve yiyecekleri ağızda tutamamaydı. Beslenme problemi olan ve beslenme problemi olmayan çocuklarda boy, kilo, kol ve uyluk bölgesinden elde edilen çevre ölçüm değerleri, kol, ön kol ve tibial uzunluk ölçüm değerleri, triceps ve subskapular bölge deri altı yağ ölçüm değerleri arasında önemli bir fark bulundu (p<0,05). Sonuç: Peryodik antropometrik ölçümler serebral palsili çocuklarda beslenme problemleri ve beslenme geriliklerinin erken dönemden itibaren belirlenmesi açısından önemli olup, rehabilitasyon sürecinde özellikle üzerinde durulması gereken önemli parametrelerdendir.
Introduction: The aim of this study was to determine of feeding problems and the effect of feeding problems on growth in children with cerebral palsy (CP). Materials and Methods: The study was included 278 children who have cerebral palsy. Socio-demographic data and clinical characteristics and feeding problems of the children were recorded. Gross motor function levels and anthropometric measurements (body weight, height, knee length, upper arm length, mid upper arm area, arm and thigh circumferences, arm and forearm length, tibia length, triceps and subscapular skin-fold thickness) were taken. Results: Average age of the children was 8.50±4.49 years. 130 (46.8%) of the children have had feeding problems and 148 (53.2%) have had no feeding problems. Feeding problems were more in children with moderate and severe disability then mild disability (p<0.05). Most common feeding problems were difficulty in swallowing, vomiting, aspiration, difficulty in chewing, slaver and difficulty in holding of food in mouth. There was a significant different between weight, height, body weight, height, knee length, upper arm length, mid upper arm area, arm and thigh circumferences, upper extremities length (arm and forearm length), tibia length, triceps and subscapular skin-fold thickness in children who have feeding problems and have not feeding problem (p<0.05). Conclusions: Periodic anthropometric measurements is most important factors in early determine of feeding problems and feeding deficiency in children with CP and should be considered in the process of rehabilitation.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903871
http://hdl.handle.net/11452/10887
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_2_4.PDF276.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons