Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10850
Title: Gestasyonel yaşları 32 haftadan küçük doğan prematürelerde transportun mortalite ve morbiditeye etkisi
Other Titles: The effect of transport on mortality and morbidity in preterm ınfants less than 32 weeks of gestation
Authors: Katar, Selahattin
Yıldız, Doğan
Turgut, Abdülkadir
Taşkesen, Mustafa
Saka, Günay
Keywords: Prematüre
Transport
Mortalite ve morbidite
Premature
Mortality and morbidity
Issue Date: 8-Nov-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Katar, S. vd. (2014). "Gestasyonel yaşları 32 haftadan küçük doğan prematürelerde transportun mortalite ve morbiditeye etkisi". Güncel Pediatri, 12(1), 16-19.
Abstract: Giriş: Bu çalışmada amaç, hastanemizde doğan ve gestasyonel yaşları 32 haftadan küçük prematüre bebeklerle dış merkezlerde doğduktan sonra hastanemize transfer edilen gestasyonel yaşları 32 haftadan küçük prematüre bebeklerin mortalite ve morbidite sonuçlarını karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Hastanemizde doğan gestasyonel yaşları 32 haftadan küçük 40 hasta (Grup 1) ile aynı süre içerisinde dış merkezlerde doğup hastanemize transfer edilen ve gestasyonel yaşları 32 haftadan küçük 108 prematüre hasta (Grup 2) araştırmaya alındı. İki grup arasında mortalite ve morbidite (intraventriküler kanama (İVK), prematüre retinopatisi (ROP), respiratuvar distres sendromu (RDS), nekrotizan enterokolit (NEK) ve bronkopulmoner displazi (BPD)) açısından karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Her iki grupta demografik özellikler, cinsiyet, vücut ağırlığı ve gestasyonel yaş verileri benzerdi (p>0,05). Grup 2’de normal vaginal yol ile doğum daha fazlaydı (p<0,001) Grup 2’deki hastaların başvuru anında %90’nında hipotermi, %2,7’sinde ise hipoglisemi saptandı. Grup 2’deki hastaların mortalitesi Grup 1’e göre daha yüksek, ancak istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). İVK, ROP, RDS, NEK ve BPD Grup 2’de daha yüksek oranda görülmesine rağmen, iki grup arasındaki karşılaştırmada istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (p>0,05). Sonuç: Sonuç olarak, doğduktan sonra prematürelerin transfer edilmesi mortalite ve morbiditeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Bu nedenle acil durumlar dışında en iyi transportun intrauterin transport olduğu, özellikle ileri derecede prematüre doğan hastaların en üst düzeyde imkanları olan merkezlerde tedavi edilmeleri gerektiği unutulmamalıdır.
Introduction: The aim of this study was to compare mortality and morbidity rates of premature infants with gestational age of less than 32 weeks who were born in our hospital and those who were transported to our hospital after birth from other centers. Materials and Methods: Patients were divided into two groups; Group 1 included 40 patients who were born before gestational age of 32 weeks in our hospital, and Group 2 included 108 premature patients who were born before gestational age of 32 weeks in other centers and later transferred to our hospital. Morbidity and mortality rates were compared between the two groups (intraventricular hemorrhage (IVH), retinopathy of prematurity (ROP), respiratory distress syndrome (RDS), necrotizing enterocolitis (NEC), and bronchopulmonary dysplasia (BPD)). Results: Demographic characteristics, gender, body weight, and gestational age were similar in both groups (p>0.05). The rate of normal vaginal delivery births was higher in Group 2 (p<0.001). On admission, hypothermia was detected in 90% of the patients and hypoglycemia was found in 2.7% of patients in Group 2. Mortality was higher in Group 2 than in Group 1, however the difference was not significant (p>0.05). Although higher rates of IVH, ROP, RDS, NEC, and BPD were found in Group 2, there was no statistically significant difference between the two groups (p>0.05). Conclusions: Being transferred after birth has a negative effect on morbidity and mortality in premature infants. Thus, the best transport method is intrauterine transport except in state of an emergency, especially for infants with severe prematurity; these patients should be treated in centers with facilities of the highest level.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903960
http://hdl.handle.net/11452/10850
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_3.PDF270.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons