Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10835
Title: Uludağ Üniversitesi Hastanesinde son bir yılda istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of consultations requested from the departments of child and adolescent psychiatry of Uludağ University Hospital within the previous year
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Çolpan, Merve
Eray, Şafak
Vural, Pınar
Keywords: Çocuk psikiyatrisi
Konsültasyon
Liyezon
Pediatric psychiatry
Consultation
Liaison
Issue Date: 30-Sep-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çoplan, M. vd. (2013). "Uludağ Üniversitesi Hastanesinde son bir yılda istenen çocuk ve ergen psikiyatrisi konsültasyonlarının değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 11(3), 102-106.
Abstract: Giriş: Konsültasyon-liyezon psikiyatrisi genel klinik tıp ve çeşitli uzmanlık alanları ile psişik ve psikososyal durumlar arası bağlantıları araştıran, fiziksel hastalıklara eşlik eden psikiyatrik bozukluk ve psikososyal sorunların tanısı, tedavisi, izlenmesi ile uğraşan psikiyatri alanıdır. Bu çalışmanın amacı bir üniversite hastanesinde son bir yılda istenen çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları (ÇERSH) konsültasyonlarının nedenleri, olguların sosyodemografik verileri ile bu olgulara dair yürütülen tedavi yaklaşımlarının gözden geçirilmesidir. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi (UÜTF) Hastanesinde, Ocak 2012-Ocak 2013 tarihleri arasında acil tıp ve diğer klinikler tarafından, çocuk ve ergen psikiyatrisi ana bilim dalından istenen konsültasyonlara dair hastaların bilgileri geriye dönük taranmıştır Bulgular: UÜTF Hastanesi’nde çocuk acile başvuran olguların %0,48’inden ve 18 yaş altı yatarak tedavi gören olguların %3,25’inden ÇERSH konsültasyonu istenmiştir. Değerlendirilen 275 olgunun %51,5’i kız, %48,5’i erkek olarak bulunurken, olguların yaş ortalaması 13,5±4,23 olarak saptanmıştır. En sık konsültasyon isteyen klinikler; sırasıyla çocuk acil (%27), çocuk hematoloji (%12,5) ve çocuk nefroloji (%12,5) kliniğidir. Olguların %7,6’sı değerlendirilen kesitte psikiyatrik tanı almamıştır. Psikiyatrik tanılar; en sık %26,2 oranla uyum bozukluğu, ikinci sıklıkta %20,7 oranla depresif bozukluk, üçüncü sıklıkta %15,3 oranla anksiyete bozukluğu tanılarıdır. Değerlendirilen olguların %36’sına medikal tedavi uygulanmıştır. Sonuç: Çalışmamız fiziksel hastalığı olan hastalarda uyum bozukluğu ve depresyon başta olmak üzere psikiyatrik bozuklukların sık görüldüğünü ortaya koymaktadır. Yapılan taramalar sonucunda görülmüştür ki; değerlendirilen konsültasyonların sayıları her geçen sene artmaktadır. Çalışmamızın sonuçları konsültasyon istemlerinin değeri ve bölümler arası işbirliğinin önemini vurgulamaktadır.
Introduction: Consultation-liaison psychiatry is a field of psychiatry which investigates associations among clinical medicine in general, different fields of specialties and psychic and psychosocial entities. This psychiatric discipline deals with diagnosis, treatment, follow-up of psychiatric, and psychosocial disorders associated with physical diseases. The objective of this study was to review causes of consultations requested from departments of child and adolescent mental health, and diseases (PAMHD), sociodemographic data of the cases, and treatment approaches related to these cases. Materials and Methods: Patient information related to the consultations requested from the department of child and adolescent psychiatry by the clinics of emergency medicine, and other clinics in the Uludag University, Faculty of Medicine (UUFM) between January 2012 and January 2013 were retrospectively screened. Results: PAMHD consultations were requested from 0.48% of the cases in the UUFM who referred to the outpatient clinics of pediatric emergency, and 3.25% of the inpatients aged less than18 years. A total of 275 cases (females, 51.5%; and males, 48.5%) with a mean age of 13.5±4.23 years were evaluated. Consultations were most often requested from the clinics of pediatric emergency (27%), pediatric hematology (12.5%), and pediatric nephrology (12.5%) in decreasing order of frequency. Of the cases, 7.6% had not received any psychiatric diagnosis. Psychiatric diagnoses were mostly adjustment disorder (26.2%), depressive disorder (20.7%), and anxiety disorder (15.3%). Medical treatment was administered to 36% of the evaluated cases. Conclusions: Our study reveals that psychiatric disorders, mainly adjustment disorders and depressions, are frequently seen in patients with physical diseases. Apparently, screening studies performed have revealed annual increases in the number of consultations evaluated. Outcomes of our study emphasized the merit of these consultation demands, and importance of collaboration between disciplines.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904021
http://hdl.handle.net/11452/10835
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_2.PDF79.13 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons