Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10813
Title: Türkiye’nin batısında solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda alternatif tedavi uygulamaları
Other Titles: Alternative treatment applications in children with respiratory tract ınfections in the west of Turkey
Authors: Topaloğlu, Naci
Yıldırım, Şule
Tekin, Mustafa
Uludağ, Ayşegül
Özgen, Kenan
Keywords: Alternatif tedavi
Solunum yolu enfeksiyonu
Çocuk
Alternative treatment
Respiratory tract infection
Child
Issue Date: 12-Mar-2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Topaloğlu, N. vd. (2013). "Türkiye’nin batısında solunum yolu enfeksiyonu geçiren çocuklarda alternatif tedavi uygulamaları". Güncel Pediatri, 11(1), 23-26.
Abstract: Giriş: Toplumlar arası farklılıklar ve uygulamalar ne olursa olsun her geçen gün alternatif tedavilere eğilimin arttığı bilinmektedir. Bu çalışmada bölgemizde solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle çocuklara uygulanan alternatif tedavilerin ve ailelerin bu tedaviler hakkındaki düşüncelerinin saptanması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Çalışmamıza Ekim 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Genel Polikliniğine; ateş, öksürük, boğaz ağrısı, hırıltı gibi şikâyetlerle başvurup üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu tanısı alan 214 çocuk ve ebeveyni alındı. Bulgular: Ebeveynlerin %93,7’si değişen sıklıklarda ilaç dışı uygulamalardan faydalanmakta idi. Ailelerin alternatif uygulamaları %62,7 ilaç tedavisinden önce, %28,7 ilaçlarla birlikte, %6,7 ilaçlarla cevap alınamazsa, %1,9 hiç kullanmadıkları görüldü. En sık yapılan uygulamaların öksürüğü azaltmak için sade bal verilmesi (%30,6) ve ateşi düşürmek için ılık duş uygulaması (%48,1) olduğu belirlendi. Ailelerin bu uygulamalarla ilgili bilgi kaynakları %69,4 oranında akrabalar ve aile bireyleri idi. Alternatif tedavi uygulamaları ile ilgili bilgi alınmak istenen kaynak olarak ise %84,5 ile doktor ve hemşire gibi sağlık çalışanları gösterildi. Eğitim durumu ile ilaç dışı uygulama sıklığı arasında istatistiksel anlamlı ilişki saptandı. Ancak bilgi edinilmek istenen kaynak eğitim durumuna göre değişiklik göstermiyordu. Sonuç: Çocuk sağlığı ve hastalıkları hekimlerinin ve hemşirelerinin alternatif tedaviler hakkında bilgi edinip ailelere doğru yaklaşımlar hakkında yardımcı olmaları gerektiğini düşünüyoruz.
Introduction: It is known that the trend toward alternative treatments is increasing each day regardless of the differences between communities. We aimed to detect alternative treatments in our region and to determine the thoughts of families about these treatments. Materials and Methods: A total of 214 patients presenting to General Pediatrics Outpatient Clinics of Çanakkale Onsekiz Mart University Teaching and Research Hospital between October 2012 and February 2012 with fever, coughs, sore throat, wheezing and diagnosed as upper or lower respiratory tract infection and their parents are included in the study. Results: A total of 93.7% of parents were using non-drug applications with varying frequencies. Alternative practices are being used prior to drug treatment (62.7%), with drugs (28.7%), when there is no response to drugs (6.7%) or never (1.9%). Most common used applications to reduce cough was to give pure honey (30.6%) and the most common application to lower the fever was to use warm shower (48.1%). Most common source of information for these applications was relatives and family members. It was shown that the most requested resources to get information were doctors, nurses and other health care professionals with 84.5%. There was statistically significant correlation between educational status and frequency of usage of non-drug applications. However, requested source of information did not change according to the educational status. Conclusions: As a result we thought that doctors and nurses dealing with child health and disease should obtain information about alternative treatments and help the parents about logical managements.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904399
http://hdl.handle.net/11452/10813
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_1_4.PDF60.42 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons