Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10767
Title: Çocuklarda dilate kardiyomiyopati
Other Titles: Dilated cardiomyopathy in children
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Kardiyoloji Bilim Dalı.
Köse, Hülya
Çil, Ergün
Keywords: Dilate kardiyomiyopati
Miyokardit
Kalp nakli
Koksaki B virüsü
Dilated cardiomyopathy
Heart transplant
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Köse, H. ve Çil, E. (2005). "Çocuklarda dilate kardiyomiyopati". Güncel Pediatri, 3(3), 70-73.
Abstract: Dilate kardiyomiyopati, en sık görülen kardiyomiyopati tipi olup; günümüzde kalp nakli uygulanan hastaların önemli bir kısmını oluşturması açısından önemli bir sağlık sorunudur. Dilate kardiyomiyopati, sol veya her iki ventrikülün dilatasyonu ve azalmış kontraksiyonu ile karakterizedir. İdiopatik, genetik, viral, immün, toksik nedenli olabileceği gibi, mevcut miyokardiyal yüklenme veya iskemi bulguları ile açıklanamayacak düzeyde miyokardiyal disfonksiyon gösteren diğer kardiyovasküler hastalıklarda da görülebilir. İdiopatik dilate kardiyomiyopati vakaların %50’sini oluşturur ve 100.000’de 36,5 görülür. Çocuklarda yapılan bir çalışmada en sık dilate kardiyomiyopati yapan sebepler arasında %47 idiopatik, %12 miyokardit, %11 koroner arter hastalığı, %30 oranında diğer sebepler bulunmuştur. Başka bir çalışmada ise 2 yaşından önce tanı konan 24 hastanın %45’inde miyokardit, %25’inde endokardiyal fibroelastozis saptanmış, %20-30 arasında familyal olabileceği rapor edilmiştir. Çocuklarda görülen miyokardit epidemilerinin en sık nedeni koksaki B virüsüdür. Yapılan bir çalışmada koksaki B virüs antikorları dilate kardiyomiyopatili olgularda kontrollere göre daha yüksek bulunmuş, ancak bunların çoğunda endomiyokardiyal biyopsi ile aktif ya da geçirilmiş miyokardite ait bulgu saptanamamıştır.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/911533
http://hdl.handle.net/11452/10767
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2005 Cilt 3 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3_3_4.PDF140.36 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons