Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10734
Title: Hıristiyanlıktan İslam'a İslam'dan Hıristiyanlığa geçişin psiko-sosyal sebepleri Nijerya örneği üzerine bir araştırma
Other Titles: The social and psychologic reasons of conversion from Christianity to Islam and from Islam to Christianity: A case study of Nigeria
Authors: Hökelekli, Hayati
Oshun, Zainab Ajoke
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimlerli Anabilim Dalı.
Keywords: Din değiştirme
Nijerya
İslam
Hıristiyanlık
Religious conversion
Nigeria
Islam
Christianity
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Oshun, Z. A. (2010). Hıristiyanlıktan İslam'a İslam'dan Hıristiyanlığa geçişin psiko-sosyal sebepleri Nijerya örneği üzerine bir araştırma. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Abstract: Teorik çerçeve ve anket uygulaması olmak üzere iki ana bölümden oluşan bu çalışmada, Nijerya'da din değiştirip Hıristiyanlığa ya da İslamiyet'e geçişte etkili olan psiko- sosyal etkenler incelenmiştir. İlk iki bölümü oluşturan teorik çerçevede Din Değiştirme kavramı ele alınmış ve bunun bahsi geçen dinlerde nasıl algılandığı üzerinde durulmuştur. Daha sonra ise araştırmaya konu olan Nijerya'nın etnik ve dinî yapısı incelendikten sonra bu ülkede din değiştirmeyi etkileyen faktörler üzerinde durulmuştur. Son bölümde ise araştırmanın modeli verilmiş ve anketlerden elde edilen sonuçlar tablo halinde ya da maddeler hainde sıralanmıştır.
Consisted of two parts as theoretical frame and conducting survey, this thesis studies the pyscho- social factors of converting to Chritianity or Islam in Nigeria. In the first two chapter of the work, conversion and how conversion was seen in Christianity and Islam was noted. The factors that affects conversion in Nigeria was studied after the ethnic and religious life. In the last chapter the style of the work is given and the results got from the questionnaire was shown in tables or items.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10734
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264996.pdf2.33 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons