Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10712
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorErsoy, Alparslan-
dc.contributor.authorDizdar, Oğuzhan Sıtkı-
dc.date.accessioned2020-05-13T14:54:53Z-
dc.date.available2020-05-13T14:54:53Z-
dc.date.issued2012-
dc.identifier.citationDizdar, O. S. (2012). Renal transplant alıcılarında pulmoner enfeksiyonların retrospektif analizi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10712-
dc.description.abstractSon dönem böbrek yetmezlikli hastalarda en seçkin tedavi yöntemi olan renal transplantasyon sonrası görülen enfeksiyonlar önemli morbidite ve mortalite nedenidir. Çalışmamızda renal transplant alıcılarındaki pulmoner enfeksiyon gelişimini etkileyen faktörleri ve bu enfeksiyonların özelliklerini incelemeyi amaçladık.Ardışık 406 renal transplant alıcısının dahil edildiği çalışmamızda hastaların %20'sinde (82 hasta) pnömoni gelişmiştir. Pnömoni geçiren hastalarda mortalite oranı %34.1 (28 hasta) olup geçirmeyenlere göre anlamlı yüksekti. Pnömoni grubunda erkek cinsiyet oranı (%72) ve yaş ortalaması (37.6 ± 12.29 yıl) anlamlı yüksek bulundu. Akut rejeksiyon, hipertansiyon ve kardiyak hastalık öyküsü, ileri yaşta olma ve everolimus içeren immünsupresif protokolünü kullanmama pnömoni gelişim riskini artıran faktörler olarak tespit edilmiştir.Ortalama pnömoni görülme zamanı (111 atakta) transplantasyondan sonra 22.2 ± 32.7 ay idi. Farklı kültür örneklerinde en sık üreyen mikroorganizmalar değişmekle birlikte balgam kültürlerinde en sık Haemophilus influenza üremesi görüldü. Hastane kökenli pnömonilerin daha az sıklıkta görüldüğü, nakilden sonra görülme zamanlarının toplum kökenli pnömonilerden daha erken olduğu ve mortalitesinin daha yüksek olduğu saptanmıştır. Ortaya çıkış zamanına göre değerlendirildiğinde zaman farklılığı gösteren tek enfeksiyon invazif pulmoner aspergillozisdi ve 1-6 ay arası daha sık görüldü. Herhangi bir enfeksiyon etkeninin mortaliteyi artırıcı etkisi görülmezken, son 3 ay içinde antibiyotik kullanmış olmanın, pnömoni anında daha yüksek CRP ve daha düşük albumin değerine sahip olmanın mortalite riskini artırdığı görüldü.Sonuç olarak pnömonilerin renal transplant alıcılarında önemli bir mortalite nedeni olduğu görüldü. Alıcılarda pnömoni gelişimi ve mortalite açından risk faktörlerinin belirlenmesi ile birlikte laboratuvar ve tanı yöntemlerinin etkin kullanımıyla spesifik etkenlerin erken tanınması ve uygun ajanın tedavi edilmesinin prognoz açısından önemli olduğu sonucuna varıldı.tr_TR
dc.description.abstractInfections after renal transplantation which is the most prominent treatment modality in patients with end stage kidney disease are associated with significant mortality and morbidity. The aim of this study is to evaluate factors that affect occurence of pulmonary infections and characteristics of these infections in renal transplant recipients.In our study including consecutive 406 kidney transplant recipients, %20 (82 patients) of patients developed pneumonia. Mortality rate in patients with pneumonia was %34.1 (28 patients) and this rate was significantly higher than patients who did not have pneumonia. In pneumonia group, male sex rate (%72) and mean age (37.6 ± 12.29 year) were found significantly higher. History of acute rejection, hypertension and cardiac disease, being older and not using immunosupressive protocol containing everolimus were factors that were determined to increase the risk of pneumonia.Mean pneumonia time (in 111 attacs) after transplantation was 22.2 ± 32.7 month. While the most commonly isolated microorganism varied in different culture samples, the most common micoroganism in sputum culture was Haemophilus influenza. We determined that nasocomial pulmonary infections were less common and pneumonia occurence time after transplantation in this setting was earlier than community-acquired pneumonias. Furthermore nasocomial pulmonary infections had higher mortality. Only one infection type (invasive pulmonary aspergilosis) had significant diversity in occurence time of pneumonia and it was more common in 1-6 month interval after transplantation. While any infectious pathogen did not significantly increase mortality, antibiotic use in last three months, higher C-reactive protein and lower albumin level during pneumonia were associated with high mortality.In conclusion pneumonias were confirmed to be an important cause of mortality in renal transplant recipients. We conclude that early recognition of the spesific cause and appropriate treatment of this cause with determining risk factors for mortality and pneumonia and effective usage of laboratory and diagnostic technics in recipients are important for prognosis.en_US
dc.format.extentV, 68 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectRenal transplantasyontr_TR
dc.subjectEnfeksiyontr_TR
dc.subjectPnömonitr_TR
dc.subjectTanıtr_TR
dc.subjectRisk faktörleritr_TR
dc.subjectRenal transplantationen_US
dc.subjectInfectionen_US
dc.subjectPneumoniaen_US
dc.subjectDiagnosisen_US
dc.subjectRisk factorsen_US
dc.titleRenal transplant alıcılarında pulmoner enfeksiyonların retrospektif analizitr_TR
dc.title.alternativeRetrospective analysis of pulmonary infections in renal transplant recipientsen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
303350.pdf697.15 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons