Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10573
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.date.accessioned2020-05-08T23:26:18Z-
dc.date.available2020-05-08T23:26:18Z-
dc.date.issued2011-07-18-
dc.identifier.citationDönmez, O. vd. (2011). "Henoch Schönlein purpuralı 137 olgunun 10 yıllık retrospektif değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 9(2), 63-67.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904745-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10573-
dc.description.abstractGiriş: Bu çalışmamızda Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çocuk Nefroloji Bilim Dalında 1999-2009 yılları arasında en az bir yıllık izlemi olan HSP tanısı alan çocuklar laboratuar, klinik ve izlem sonuçları ile değerlendirildi. Gereç ve Yöntem: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Pediatrik Nefroloji Bilim Dalında 1999-2009 yılları arasında en az bir yıllık izlemi olan HSP’li çocukların epidemiyolojik, klinik, laboratuar bulguları ve tedavi bilgileri dosya kayıtları incelenerek elde edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan 137 HSP’li hastanın 48’i kız (%35), 89’u erkek (%65) idi. Tüm olgularda nontrombositopenik purpurik döküntüler gözlendi. Seksen bir (%59,1) hastada Eklem tutulumu, 4 (%2,9) hastada pulmoner tutulum, 99 (%72,3) hastada gastrointestinal (GİS) tutulum mevcuttu. Otuz hastaya böbrek biyopsisi yapıldı ve hastaların 16’sında (%11,7) evre 1, 2’sinde (%1,5) evre 2A, 3’ünde (%2,2) evre 2B, 3’ünde (%2,2) evre 3A, 5’inde (%3,6) evre 3B ve 1’inde (%0,7) evre 4 tutulum saptandı. Meadow sınıflamasına göre hastalar klinik açıdan değerlendirildiğinde en sık mikroskobik hematüri 55 (%40,1) görüldü. Onbeş (%10,9) hastada akut nefritik sendrom saptanırken 7 (%5,19) hastada da nefrotik sendrom, 4 (%2,9) hastada Ailevi Akdeniz Ateşi, 1 (%0,7) hastada Poliarteritis Nodosa saptandı. Laboratuvar bulgularında 60 (%43,8) hastada lökosit >10.000 saptandı. Hastaların 72’si (%52,6) herhangi bir tedavi uygulanmadan izlendi, diğer hastalarda hastalığın ağırlığına göre steroid, NSAİİ veya immünsüpresif tedavi uygulandı. Takipteki hastaların 16’sında (%11,7) nüks saptandı. Sonuç: Henoch Schönlein purpurası spontan iyileşebilen, ancak kimi zaman ölümle sonuçlanabilecek kadar ağır komplikasyonlara yol açabilen ve kimi zaman da atipik seyirle gidebilen bir hastalıktır. Akut dönemde hastaların komplikasyonlar açısından çok yakın izlemi ve olabilecek nüksler ve özellikle böbrek tutulumu açısından uzun süreli izlemleri son derece gereklidir.tr_TR
dc.description.abstractIntroduction: In this study, we have evaluated laboratory, clinical characteristics, and results of Henoch Schonlein’s purpura (HSP) patients diagnosed in Uludag University Hospital Pediatric Nephrology outpatient clinic between 1999 and 2009. Material and Methods: The laboratory, clinical characteristics, and results of the patients were derived from hospital records. Results: Of 137 HSP patients, 48 (35%) were girls, 89 (65%) were boys. Nonthrombocytopenic purpura was present in all patients. Joint involvement was seen in 81 (59.1%) patients. Pulmonary involvement was seen in 4 (2.9%) patients. Gastrointestinal system involvement was seen in 99 (72.3%) patients. Thirty patients underwent a kidney biopsy. In 16 (11.7%) patients grade I, in 2 (1.5%) patients grade 2A, in 3 (2.2%) patients grade 2B, in 3 (2.2%) patients grade 3A, in 5 (3.6%) patients grade 3B, and in 1 (0.7%) patient grade 4 renal involvement was present. When we evaluated the patients according to Meadow’s classification, microscopic hematuria was the most commonly seen finding in 55 (%40.1) patients. Acute nephritic syndrome was present in 15 (10.9%) patients, nephrotic syndrome in 7 (5.19%) patients, familial Mediterranean fever in four 4 (2.9%) patients and poliarteritis nodosa in one (0.7%) patient. On laboratory findings, leukocyte >10000/ml was seen in 60 (43.8%) patients. Seventy two (52.6%) patients were followed without treatment. Other patients were treated with steroids, NSAID and immunosuppressive therapy according to the severity of diseases. In 16 (11.7%) patients recurrence was seen. Conclusion: HSP is a disease that can spontaneously resolve, but sometimes can be present with complications leading to death. Some patients show atypical manifestations. While acutely diagnosed patients should be inspected for complications, the patients should be closely monitored for recurrences and renal involvement after acute period.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectHenoch-Schönlein purpurasıtr_TR
dc.subjectVaskülittr_TR
dc.subjectÇocuklartr_TR
dc.subjectHenoch-Schönlein purpuraen_US
dc.subjectVasculitisen_US
dc.subjectChildrenen_US
dc.titleHenoch Schönlein purpuralı 137 olgunun 10 yıllık retrospektif değerlendirilmesitr_TR
dc.title.alternativeA ten-year retrospective evaluation of 137 patients with Henoch Schonlein’s purpuraen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Nefroloji Bilim Dalı.tr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
dc.identifier.startpage63tr_TR
dc.identifier.endpage67tr_TR
dc.identifier.volume9tr_TR
dc.identifier.issue2tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
dc.contributor.buuauthorDönmez, Osman-
dc.contributor.buuauthorYıldırım, Nihal Sargın-
dc.contributor.buuauthorDurmaz, Oğuzhan-
Appears in Collections:2011 Cilt 9 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9_2_3.PDF58.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons