Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10506
Title: Batı düşünce tarihinde intiharın algısal inşası
Other Titles: The perceptional construction of suicide in the history of western thought
Authors: Şen, Neslihan
Keywords: İntihar
Değerler dünyası
Algılama
Anlamlandırma
Yargılama
Kavramsallaştırma
Açıklama
Suicide
World of values
Perception
Understanding
Judgement
Conceptualization
Explanation
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şen, N. (2008). "Batı düşünce tarihinde intiharın algısal inşası". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 11, 191-203.
Abstract: Bireyin tercihli ölümü olan intihar, arkaik dönemlerden günümüze uzun bir geçmişe sahiptir. İntihar, özellikle felsefe, sosyoloji ve psikoloji olmak üzere pek çok alanın konusu olmuştur. Antik Yunan’dan beri intihar, farklı düşünsel temellerde ve farklı toplumsal koşullarda farklı algılamalarla değerlendirilmiştir. Buradan yola çıkarak, bu çalışmada, “Kavramlar ve olgular, farklı toplumsal eğilimlerde farklı algılamalarla değerlendirilir.” varsayımından hareketle, ‘intihar’ı kavramsal ve olgusal boyutlarda bu varsayımın içine yerleştirmek, toplumların tarihsel değişimi içinde, intihar algılamasının toplumsal farklılaşmasını göstermek ve bu bağlamda, ‘intihar’ı, farklı değerler dünyası içinde farklı algısal boyutlarda değerlendirmek amaçlanmaktadır.
Suicide, is preferential death of human, has a long history from archaic periods to now. Suicide has been subject of many discipline, particularly philosophy, sociology and psychology. Since Antique Greek, suicide has evaluated in different perceptions in the different intellectual bases and different social conditions. In accordance with, in this study, referring the hypothesis that “Concepts and phenomenons are evaulated with different perceptions in different social tendencies”, to locate of ‘suicide’ into the hypothesis in the conceptual and factual dimensions, to show social differentiation of suicide perception in the historic evolution of societies and in this context, to evaluate the ‘suicide’ with different perceptive dimensions in different values world are purposed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10506
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2008 Güz Sayı 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_14.pdf88.54 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons