Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10429
Title: Esansiyel trombositemi tanısıyla izlenen olgularda jak2 gen mutasyonu, komplikasyonlar ve tedavi ilişkisinin değerlendirimi
Other Titles: The evaluation of the relationship between jak 2 gene mutation, complications and treatment, in cases followed by the diagnosis of essential thrombocythemia
Authors: Özkocaman, Vildan
Irmak, Gönül
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü/İç Hastalıkları Anabilim Dalı/Hematoloji Bilim Dalı.
Keywords: Esansiyel trombositemi
JAK2 gen mutasyonu
Hidroksiüre
Anagrelid
Tromboz
Essential thrombocytemia
JAK2 gene mutation
Hydroxyurea
Anagrelide
Thrombosis
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Irmak, G. (2013). Esansiyel trombositemi tanısıyla izlenen olgularda jak2 gen mutasyonu, komplikasyonlar ve tedavi ilişkisinin değerlendirimi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Esansiyel Trombositoz (ET) trombosit sayısının arttığı, kemik iliğinde megakaryositlerde proliferasyonla kendini gösteren, klinik olarak asemptomatik olabildiği gibi kanama ve tromboz ile seyredebilen, Philadelphia negatif (Ph-) myeloproliferatif hastalıklar grubunda, klonal bir kök hücre hastalığıdır. Janus Kinaz 2 (JAK2) gen mutasyonu ET'li hastalarda %50 civarı bir oranda görülmekte, tromboz ve hemorajik komplikasyonlarda artışa neden olabilmektedir. ET hastalarında yaşam süresi genel popülasyondan önemli ölçüde farklı değildir. ET tedavi kararı için en önemli adım risk değerlendirimidir. Tedavi hedefleri, ET ilişkili semptomları iyileştirmek ve yaşam kalitesini düzeltmek, malign dönüşüm ve/veya post-ET miyelofibrozis riskini en aza indirmek, kanama veya trombozu önlemektir. Bu hedeflere ulaşmak için güncel tedavi araçları, düşük doz aspirin, hidroksiüre, anagrelid ve interferon alfa'dır. JAK2 inhibitörleri gibi yeni ilaçların ET tedavisindeki rolü günümüzde araştırma aşamasındadır. Bu çalışmada amacımız, ET'li hastalarda JAK2 gen mutasyon sıklığını ve komplikasyonlarla ilişkisini değerlendirmek, uygulanan tedavi rejimlerinin sonuçlarını ve tedavi yanıtlarını değerlendirmektir. Bunun için Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı Polikliniği'ne Ocak 2005-Ekim 2012 tarihleri arasında başvuran, World Health Organization (WHO)'nun 2008 kriterlerine göre tanı konulan 150 ET hastasının klinik ve laboratuvar bulguları, tedavi verileri geriye dönük olarak incelendi. Hastaların 67'sinde (%44) JAK2 pozitif olarak saptandı. Hastaların 45'inde (%30) kanama ve/veya tromboz komplikasyonu gelişirken, bunların 33'ünde (%73,3) JAK2 pozitif olarak bulundu. Sonuç olarak, ET'li hastalarda JAK2 gen mutasyonunun tanı için önemli bir veri olduğu ve özellikle arteriyel komplikasyonlarla ilişkili olabileceği kanaatine varıldı. Verilen farklı tedavilere yanıt ile JAK2 gen mutasyonu arasında anlamlı bir ilişki saptanmadı. Tedavilere toplam yanıt oranımız %78,6 olarak yüksek saptandı.
Essential thrombocytosis (ET) is a clonal disorder, within Philadelphia chromosome (Ph) negative myeloproliferative diseases group, presenting with proliferation of megakaryocytes in bone marrow manifested clinically by overproduction of platelets that may cause bleeding and thrombosis or may be asympthomatic as well. About 50% of ET patients express the Janus Kinase 2 (JAK2) gene mutation that may increase thrombosis and hemorrhage complications. Survival of ET patients does not substantially differ from that of the general population. The most important step for the therapeutic decision of ET is the risk assessments. Treatment goals are to avoid thrombosis and bleeding, to treat ET related symptoms, improve quality of life and to minimize risk of malignant transformation and/or post-ET myelofibrosis. Current therapeutic tools for reaching those goals are low-dose aspirin, hydroxyurea, anagrelide and interferon alpha. The role in ET therapy of new drugs such as the JAK2 inhibitors is currently under investigation. In this study we aim to determine the frequency of JAK 2 gene mutation and relation its with complications in ET patients, to evalute responses to treatment regimens and the results of treatments used in ET. The clinical and laboratory findings, and treatment data of 150 patients, admitted to Division of Hematology, Department of İnternal Medicine, Uludag University School of Medicine between January 2005 and October 2012, diagnosed for ET with findings in strict accordance with the updated criteria of the WHO 2008 were investigated retrospectively. 67 of 150 patients (44%) were positive for the JAK2 gene mutation. The complication of hemorrhage and thrombosis had developed in 45 (30%) of patients. 33 (73,3%) of these patients had JAK2 gene mutation. In conclusion, JAK2 gene mutation is an important finding for diagnosis in ET patients and it may be especially related with arterial complications. There was not a significant relationship between JAK2 gene mutation with responses to given different treatments. Overall response rate in treatments was found to be 78.6%.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10429
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340584.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons