Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10398
Title: Gibson Paradoksu: Türkiye örneği
Other Titles: Gibson Paradox: The Turkish case
Authors: Özdemir, Metin
Yıldırım, Salih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İktisat Anabilim Dalı.
Keywords: Gibson paradoksu
Tahvil faiz oranı
Genel fiyat düzeyi
Eşbütünleşme testi
Gibson paradox
Bond interest rate
General price level
Cointegration test
Issue Date: 22-Nov-2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yıldırım, S. (2017). Gibson Paradoksu: Türkiye örneği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: A.H. Gibson 1923 yılında İngiliz tahvilinin faizi ile genel fiyat düzeyi arasında uzun dönemde pozitif bir ilişki bulmuştur. Klasik para teorisiyle çelişen bu durumu J.M. Keynes "Gibson Paradoksu" olarak adlandırmıştır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisi için Gibson paradoksunun varlığının test edilmesi ve ayrıca uzun dönemde tahvil faizi ile genel fiyat düzeyi arasındaki olası ilişkinin yönü araştırılmaktadır. Çalışmada 2002:I – 2015:IV dönemine ait tüketici fiyat indeksi ve vadesine yaklaşık 3 ay kalmış gösterge niteliği taşıyan tahvil faiz oranı kullanılmıştır. Paradoksun varlığının test edilmesi amacıyla Johansen eş bütünleşme ve Granger nedensellik testlerinden yararlanılmıştır. 2002-2015 yılları arasında tahvil faizi ile genel fiyat düzeyi arasında uzun dönemli bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, bu ilişkinin yönü tahvil faiz oranından genel fiyat düzeyine doğru bulunmuştur. Bu sebeple, ele alınan dönemde Gibson paradoksunun geçerli olduğu sonucuna varılmıştır.
In 1923 A.H. Gibson found in positive correlation between English bond interest rates and general price level in the long-term. This situation conflicting with Classical monetary theory which is dubbed by J.M. Keynes as the "Gibson Paradox". The purpose of this study is to test the Gibson paradox for the Turkish economy and it has also been investigated the direction of long-term relationship between bond interest and general price level. In our study, consumer price index and the validity date of bond interest rate about 3 months have been used for the period of 2002 – 2015. Johansen cointegration and Granger causality tests have been applied to test the presence of the paradox. The direction of this relationship has been found from bond interest rates to general price level. Hence, the Gibson paradox has been accepted for this period.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10398
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
484178.pdf2.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons