Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10284
Title: Obsesif kompulsif bozukluğu olan ergenlerde zihin kuramı becerileri
Other Titles: Theory of mind abilities in adolescents have obsessive compulsive disorder
Authors: Vural, Ayşe Pınar
Dağdelen, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obsesif kompülsif bozukluk
Zihin kuramı
Yanlış inanç
Obsessive-compulsive disorder
Theory of mind
The false belie
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Dağdelen, F. (2016). Obsesif kompulsif bozukluğu olan ergenlerde zihin kuramı becerileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, Obsesif Kompülsif Bozukluk (OKB) teşhisi konulan ergenlerin sağlıklı kontrol grubuna göre zihin kuramı becerilerinde bozukluk olup olmadığı ile zihin kuramı defisitinin OKB şiddeti, OKB'nin ailesel ve klinik özellikleri gibi değişkenler ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya, hasta grubu olarak Uludağ Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğinde DSM-V'e göre OKB tanısı alan 12-16 yaş aralığındaki 30 ergen; kontrol grubu olarak ise polikliniğimize başvuran herhangi bir psikiyatrik tanı almayan 30 ergen alınmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri ayrıntılı bir formla değerlendirilirken; zeka gelişimi ve zihin kuramı becerilerini de araştırmak üzere nöropsikolojik testler uygulanmıştır. Psikopatolojileri değerlendirmek için Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Versiyonu Türkçe uyarlaması (ÇDŞG-ŞY), Çocuklar için Yale-Brown Obsesyon Kompulsiyon Ölçeği (ÇYB-OKÖ), Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ) uygulanmıştır. Hastaların zekâ düzeyleri Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (WİSC-R), zihin kuramı becerilerini değerlendirmek için İma testi, Gözlerden Zihin Okuma Testi ve yanlış inanç testlerinden Sally-Anne Testi, Bonibon Testi, Çikolata Testi, Dondurma Kamyonu Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak; OKB tanılı ergenlerin yanlış inanç testlerinde başarısız olmaya eğilimli oldukları, OKB belirti şiddetindeki artışın ZK test performanslarını etkilemediği belirlenmiştir. Hasta sayımızın kısıtlı olması sebebiyle bulgularımızın tüm OKB tanılı ergenlere genellenemeyeceği bu konuda daha kapsamlı çalışmalara ihtiyaç olduğu düşünülmüştür.
The purpose of this study is to investigate adolescents diagnosed with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) whether they have disorder in theory of mind abilities compared with the healthy control group and search the variables of theory of mind deficits relationship with OCD severity, familial and clinical features of OCD. For the study as patient group we took 30 adolescents aged 12-16 diognased with OCD according to DSM-V in Uludağ University Child and Adolescent Psychiatry Policlinic, as control group we took 30 adolescents admitted to our policlinic but receiving any psychiatric diagnosis. While sociodemographic characteristics of the patients were being evaluated with a detailed form; neuropsychological tests were implemented to investigate the intelligence development and theory of mind skills. To evaluate psychopathologies Affective Disorders and Schizophrenia Schedule for School Age Children Present and Lifetime Version (Turkish) version (ÇDŞG-CB), the Yale Brown Obsessive Compulsive Scale (YB-OCS), Depression Scale for Children (CDI) and Childhood Anxiety Screening Scale (CASS) were implemented. For the intelligence level of the patients Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised Form (WISC-R), Ima test to assess theory of mind skills, Reading the Mind From Eyes Test and the false belief test of the Sally-Anne test, Bonibon test, Chocolate Test, Ice Cream Truck Test were performed. As a result, adolescents who have obsessional neurosis, tend to be unsuccessful at wrong belief test, it is stated that increase of OCD syptom's intensity don't effect the performance of ZK test. Cause of having limited patients, our finding cannot all of the adolescents having OCD, at this topic it thinks that more comprehensive studies are needed.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10284
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
435750.pdf2.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons