Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/10247
Başlık: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda zihin kuramı becerileri
Diğer Başlıklar: Theory of mind abilities to attention deficit and hyperactivity disorder
Yazarlar: Vural, Ayşe Pınar
Kırtıl, İsmail Yasir
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Zihin kuramı
Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu
Çocuk
Zeka gelişimi
Theory of mind
Attention deficit and hyperactivity disorder
Children
Intelligence scale
Yayın Tarihi: 2016
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Kırtıl, İ. Y. (2016). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklarda zihin kuramı becerileri. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Özet: Bu çalışmanın amacı, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) teşhisi konulan çocuk ve ergenlerin sağlıklı kontrol grubuna göre zihin kuramı becerilerinde bozukluk olup olmadığı ile zihin kuramı defisitinin DEHB tipi, DEHB zemininden gelişen komorbid hastalıkların varlığı, DEHB'de anne sütü alış süresi gibi değişkenler ile ilişkisini araştırmaktır. Çalışmaya, Hasta grubu olarak Uludağ Üniversitesi Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi polikliniğinde DSM-V'e göre 40 DEHB tanısı alan 10-16 yaş grubu çocuk; kontrol grubu olarak ise polikliniğimize başvurmuş olup herhangi bir psikiyatrik tanı almayan 40 çocuk alınmıştır. Olguların sosyodemografik özellikleri ayrıntılı bir formla değerlendirilirken; zekâ gelişimi ve zihin kuramı becerilerini de araştırmak üzere nöropsikolojik testler uygulanmıştır. Psikopatolojileri değerlendirmek için Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam boyu Versiyonu Türkçe uyarlaması (ÇDŞG-ŞY), Çocuklar için Depresyon Ölçeği (ÇDÖ) ve Çocukluk Çağı Anksiyete Tarama Ölçeği (ÇATÖ) uygulanmıştır. Hastaların zekâ düzeyleri Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği-Gözden Geçirilmiş Formu (WİSC-R), zihin kuramı becerilerini değerlendirmek için İma testi, Gözlerden Zihin Okuma Testi ve yanlış inanç testlerinden Sally-Anne Testi, Bonibon Testi, Çikolata Testi, Dondurma Kamyonu Testi uygulanmıştır. Sonuç olarak DEHB'de zihin kuramı defisitinin var olduğu ve zihin kuramı defisitinin DEHB tipi, DEHB zemininden gelişen komorbid hastalıkların varlığı, DEHB'de anne sütü alış süresi ile ayrıca etkilenmediği bulunmuştur. Zihin kuramı defisitinin, diğer özellikleri ne olursa olsun DEHB'de bireyi normal çocuklardan ayıran önemli bir etmen olduğu tespit edilmiştir.
The purpose of this study is to investigate the children and adolescents diagnosed with Attention Deficit and Hyperactivity Disorder (ADHD), whether they have disorder in theory of mind abilities compared with the healthy control group and search the variables of theory of mind deficits' relationship with the type of ADHD, the presence of comorbid conditions developing from ADHD ground, duration of breastfeeding used in ADHD. For the study as patient group we took 40 children aged 10-16 diognased with ADHD according to DSM-V in Uludağ University Child and Adolescent Psychiatry Policlinic, as control group we took 40 children admitted to our policlinic but receiving any psychiatric diagnosis. While sociodemographic characteristics of the patients were being evaluated with a detailed form; neuropsychological tests were implemented to investigate the intelligence development and theory of mind skills. To evaluate psychopathologies Affective Disorders and Schizophrenia Schedule for School Age Children Present and Lifetime Version (Turkish) version (ÇDŞG-CB), Depression Scale for Children (CDI) and Childhood Anxiety Screening Scale (CASS) were implemented. For the intelligence level of the patients Wechsler Intelligence Scale for Children-Revised Form (WISC-R), Ima test to assess theory of mind skills, Reading the Mind From Eyes Test and the false belief test of the Sally-Anne test, Bonibon test, Chocolate Test, Ice Cream Truck Test were performed . Consequently, it is found that there is the theory of mind deficits in ADHD and age of onset of ADHD symptoms of theory of mind deficits, the type of disease, the presence of comorbid conditions developing from ADHD ground have also been found not to be affected with the amount of time of breastfeeding. It has been found that regardless of other characteristics, theory of mind deficits in ADHD is the most important factor that separates normal children from individuals.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10247
Koleksiyonlarda Görünür:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
435742.pdf2.37 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons