Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10162
Title: Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf şerhindeki tasavvuf düşüncesi
Other Titles: Ahmed Avni Konuk and his the ideas of sufism in Mesnevî explanation
Authors: Kara, Mustafa
Güngör, Metin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı.
Keywords: Ahmed Avni Konuk
Mesnevî
Tasavvuf
Vahdet-i Vücûd
Sufism
Monotheism
Issue Date: 20-Oct-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Güngör, M. (2010). Ahmed Avni Konuk ve Mesnevî-i Şerîf şerhindeki tasavvuf düşüncesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Ahmed Avni Konuk 1285/1868 tarihinde İstanbul'da doğdu. Tasavvuf ve musikî ile ilgili birçok eseri vardır. Eserleri arasında en kapsamlı olanları İbn Arabî'nin Fusûsu'l- Hikem'ine ve Mevlâna'nın Mesnevî'sine yapmış olduğu tercüme ve şerhlerdir. İbn Arabî'nin düşünce dünyasından etkilenmiştir. Bu yüzden eserlerinde Vahdet-i vücûd ile ilgilli geniş açıklamalara yer vermiştir. Mesnevî'ye yapmış olduğu şerhi diğer Türkçe yapılmış olan Mesnevî şerhlerinden ayıran en önemli özellik İbn Arabî'nin fikirlerinden ve Hindistan'da yapılmış olan Mesnevî ile ilgili çalışmalardan istifade edilmiş olmasıdır. Bu çalışmada genel olarak Konuk'un hayatı, eserleri, Mesnevî şerhinin kaynakları ve Mesnevî şerhinde açıklanmış olan bazı tasavvufî kavramlar üzerinde durulmuştur.
Ahmed Avni Konuk was born in Istanbul at 1285/1868. There is a lot of books connected with Sufism and music. His for Fusûsu'l-Hikem of Ibn Arabî and Mesnevî of Mevlâna translation and explanation that accomplishing is the largest books. The ideas of Ibn Arabî affected him. Therefore he explained the monotheism in his books. In his Mesnevî Translation and Explanation from other Mesnevî Translation and Explanation is different. Because Konuk was benefit the books of Ibn Arabî and from works connected with Mesnevî in India. In this thesis is touched life and books of Konuk's Mesnevî Explanation and some mystical concepts that is explain in Mesnevî Explanation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10162
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
265009.pdf1.2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons