Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10159
Title: Radyoterapi uygulanan erken evre larenks kanserli olgularda bcl-2 pozitifliğinin lokal kontrol ve sağkalıma etkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Analysing the effect of bcl-2 expression to local control and survival in patients with early stage laryngeal cancer treated by radiotherapy
Authors: Özkan, Lütfi
Gürlek, Ümit
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı.
Keywords: Erken evre larenks kanseri
Bcl-2 ekspresyonu
Radyoterapi
Early stage laryngeal cancer
Bcl-2 expression
Radiotherapy
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Gürlerk, Ü. (2011). Radyoterapi uygulanan erken evre larenks kanserli olgularda bcl-2 pozitifliğinin lokal kontrol ve sağkalıma etkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı erken evre larenks kanseri tanısıyla küratif radyoterapi uygulanan olgularda Bcl-2 ekspresyonunun lokal kontrol ve genel sağkalıma etkisini değerlendirmektir.Çalışmaya Ocak 2005-Aralık 2008 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Muammer Ağım Radyoterapi Merkezi'ne başvuran, Tis ve Evre I-II larenks kanseri tanısıyla radyoterapi uygulanan ve parafin bloklarına ulaşılabilen 53 olgu dahil edildi. Parafin bloklardan elde edilen kesitler Bcl-2 oncoprotein mause Clone 124 Scytek kiti kullanılarak immünohistokimyasal inceleme için hazırlandı. Preparatlar parlak alan ışık mikroskopu (Olympus BX50) altında, Regitnig tarafından tanımlanan prosedüre uygun olarak (+)-(+++) arasında skorlandı. İstatiksel analizlerde SPSS-18 paket program kullanıldı.Ortanca izlem süresi 61 ay olup (7-166 ay) izlem süresi içinde 9 (%17) olguda lokorejyonel yineleme saptandı. Olguların incelenmesinde 43'ünün (%81) negatif, 5'inin (%9) (+), 3'ünün (%6) (++), 2'sinin (%4) (+++) boyandığı saptandı. Tek değişkenli analizde radyoterapi sonrası yineleme saptanmasının (p=0.000), çok değişkenli analizde ise 50 yaşından genç olmanın (p=0.021) GSK'ı anlamlı olarak düşürdüğü ve radyoterapi sırasında hemoglobin değerinin 13gr/dl'den fazla olmasının hem tek değişkenli (p=0.002), hem de çok değişkenli (p=0.009) analizlerde GSK'ı anlamlı olarak artırdığı saptandı.Lokal kontrol üzerine etkili olabilecek prognostik faktörler incelendiğinde, tek değişkenli analizde, günde 20 adetten fazla sigara kullanımı (p=0.001) ile hem tek değişkenli (p=0.001) hem de çok değişkenli (p=0.018) analizlerde 50 yaşından genç olmanın lokal kontrol oranlarını anlamlı olarak düşürdüğü saptandı. Yapılan korelasyon analizinde, Bcl-2 ekspresyonu ile diğer faktörler arasında herhangi bir ilişki saptanamadı.Sonuç olarak, çalışmamızda Bcl-2 ekspresyonu ile lokal kontrol ve sağkalım arasında ilişki saptayamadık. Prognoz üzerine etkili olabileceği düşünülen etmenlerden 50 yaşından genç olmak ve günlük yirmi adetten fazla sigara kullanımı lokal kontrolü olumsuz etkilerken, hemoglobin düzeyinin 13 gr/dl'nin altında olması ve 50 yaşından genç olmanın da genel sağkalımı olumsuz etkilediği görüldü.
The purpose of this study is to evaluate the effect of Bcl-2 expression to local control and overall survival in patients with early stage laryngeal cancer treated by curative radiotherapy.We studied 53 patients with Tis and stage I-II laryngeal cancer who were treated by radiotherapy between January 2005- December 2008 in Uludag University Faculty of Medicine Muammer Ağım Radiotherapy Center and whose paraffin blocks can be accessed. Sections obtained by parafin blocks were prepared for immunohistochemical analysis by using Bcl-2 oncoprotein mause Clone 124 Scytek kit. Preparates were scored between (+)-(+++) in accordance with the procedure described by Regitnig under bright field light microscope (Olympus BX50). SPSS-18 packaged software was used for statistical analysis.Average follow-up was 61 months (7-166 months) and locoregional reccurance was observed in 9 (17%) cases. In analysis, 43 cases (81%) were determined as negative, 5 cases were (9%) (+), 3 cases (6%) were (++) and 2 cases (4%) were (+++). It is observed that in univariate analysis ,determining recurrence after radiotherapy (p=0.000) and in multivariate analysis, age less than 50 (p=0.021) decrease overall survival significantly, also hemoglobin level more than 13 gr/dl during radiotherapy increases overall survival significantly both in univariate analysis (p=0.002) and multivariate analysis (p=0.009). When analysing of prognostic factors that might be effective on local control, in univariate analysis, smoking more than 20 cigarettes per day (p=0.001) and both in univariate analysis (p=0.001) and multivariate analysis (p=0.018), age less than 50 decrease local control ratio significantly. In correlation analysis, no relationship was evaluated between Bcl-2 expression and other factors.As a result, we couldn?t evaluate any relationship between Bcl-2 expression with local control and survival in our study. Age less than 50 and smoking more than 20 cigarettes per day were found as negative effect on local control; hemoglobin level less than 13 gr/dl and age less than 50 were found as negative effect on overall survival, which are the factors might be effective on prognosis.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10159
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307375.pdf812.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons