Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10144
Title: Bursa koşullarında mısır bitkisi su-verim ilişkisinin ceres-maıze bitki gelişme modeliyle belirlenmesi
Other Titles: Estimation of water-yield relationship on maize with ceres-maize crop growth model under Bursa conditions
Authors: Yazgan, Senih
Okay, Dilruba
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarımsal Yapılar ve Sulama Anabilim Dalı.
Keywords: CERES-maize
Bitki gelişme modeli
Mısır
Su-verim İlişkisi
Crop growth model
Maize
Water-yield relationship
Issue Date: 3-Nov-2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okay, D. (2006). Bursa koşullarında mısır bitkisi su-verim ilişkisinin ceres-maıze bitki gelişme modeliyle belirlenmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, DSSAT V3 (Desicion Support System for AgrotechnologyTransfer version3) programının CERES-Maize bitki gelişme modeli kullanılarak,mısır bitkisinin su-verim ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla, Bursa ve yöresindeyetiştirilen Tector mısır çeşidinin farklı gelişme dönemlerinde uygulanan sukısıntılarının verim ve verim parametrelerinin tahminlenmesinde, modelinyöreye uygunluğu araştırılmıştır.Bu amaçla, Bursa ili Yenişehir ilçesinde 2004 yılında Tector mısırçeşidine ilişkin tarla denemesi kurulmuş, mısır bitkisinin 4 farklı gelişmedöneminde (vejetatif gelişme, tepe püskülü, koçan çıkarma ve süt olum) sukısıntısının olması (toprak nem düzeyinin tarla kapasitesine getirilmesi içingerekli olan suyun % 50'si uygulanmış) ve olmaması (toprak nem düzeyinintarla kapasitesine getirilmesi için gerekli olan suyun % 100'ü uygulanmış)koşullarında 16 faklı sulama konusu oluşturularak, elde edilen verim ve verimparametreleri model sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. Model sonucunda eldeedilen tahmini değerler arazi sonuçları ile karşılaştırarak modelin güvenirliliğitest edilmiş, sonuçların büyük benzerlik gösterdiği, modelin yöreye uygunolabileceği sonucuna varılmıştır.Sonuç olarak, modelle elde edilen tane verimi, tane ağırlığı, tane sayısı,yaprak alan indeksi, kuru madde miktarı (biomas) ve hasat indeksiparametrelerinin arazi ölçümleri sonucu elde edilen değerlere yakın olduğu, buparametrelerin model ile tahminlenebileceği söylenebilir.
In this study, to be able to define relationship between water and yield ofcorn type called Tector which is grown up in Bursa conditions, a research aboutyield and prediction of yield of corn model which can be suitable for the districtusing grow up model of DSSAT V3 (Desicion Support System forAgrotechnology Transfer version3).For this purpose, in 2004 a field experiment had been settled in Yeni şehirBursa, researching for 4 different grow up periods (vegetative grow up, silking,grain filling and maturity) and under water conditions which are deficiencies ofwater (which is applied as 50% to get field capacity) and full water (which isapplied as 100% to get field capacity) that had been settled in 16 different deficitirrigation. Efficiencies under these conditions are compared with modelsolutions. The predictions as results of model solutions were compared withfield results for testing model solutions correctness, as result it is observed thatboth solutions were similar and suitability of model to the district is perfect.As a result, it can be predictable to use model for efficiency calculationthat is affected by parameters such as grain yield, grain weight, grain number,leaf area index, biomass and harvest index which are very close to theparameters that are results of model solution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10144
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
299957.pdf1.16 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons