Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10100
Title: Lokal ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapide kullanılan dosetaksel ve sisplatin tedavisinin başarı oranları ve prognozu etkileyen faktörler
Other Titles: Tolerability and efficiency of docetaksel cisplatin as neoadjuvant chemotherapy for NSCLC cancers and prognosises factors
Authors: Evrensel, Türkkan
Akçalı, Ünsal
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Akciğer kanseri
Neoadjuvan kemoterapi
Dosetaksel sisplatin
Lung cancer
Neoadjuvant chemotherapy
Docetakcel cisplatin
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Akçalı, Ü. (2011). Lokal ileri evre küçük hücre dışı akciğer kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapide kullanılan dosetaksel ve sisplatin tedavisinin başarı oranları ve prognozu etkileyen faktörler. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Akciğer kanseri, günümüzde kanser mortalitesinin tüm dünyadaki en yaygın nedenidir. Yeni kanser olgularının %15'ini ve tüm kanser ölümlerinin %28'ini akciğer kanseri oluşturmaktadır. Yaklaşık 1 milyon kişinin her yıl tüm dünyada bu hastalıktan öldüğü tahmin edilmektedir. Tüm akciğer kanseri olgularının yaklaşık %80'ini KHDAK oluşturmaktadır ve bu vakaların yaklaşık %55-60'ı tanı anında ileri evrede olup semptomatik palyasyon tedavisi ile tedavi edilirler. Geri kalan %40-45 hasta ise tanı anında lokal ileri evrede olup kombine tedaviler ile kür şansları vardır. Erken evre KHDAK hastalarında cerrahi tedavi altın standart olup, özellikle evre IA'da sadece cerrahi ile 5 yıllık sağkalım oranı %60-70'dir. Ancak lokal ileri evre hastalıkta cerrahi tedavi sonuçları çelişkili olup sadece cerrahi ile sık lokal nüksler ve uzak metastazlar meydana gelmekte ve bu vakalarda 5 yıllık sağkalım oranı %10'un altında kalmaktadır. Bu düşük oran tedavide neoadjuvan ve adjuvan kemoterapiyi gündeme getirmiştir.Biz çalışmamızda lokal ileri evre KHDAK hastalarında neoadjuvan kemoterapide kullanılan dosetaksel sisplatin tedavisinin etkinliğini ve tedavinin tolere edilebilirliğini araştırdık. 40 hastanın dosyasının retrospektif inceleyerek yaptığımız çalışmada operabl KHDAK hastalara neoadjuvan dosetaksel sisplatin kemoterapisi verilmiş ve sonrasında tedaviye cevap oranı belirlenmiştir. Çalışma sonucunda tedaviye cevap oranı %72.5 olarak saptanırken, tam cerrahi rezeksiyon yapılabilen hasta oranı %65 bulunmuştur. Çalışmamızda %12.5 hastada progresyon saptanırken, %15 hasta stabl hastalık olarak kabul edilmiştir. Kombinasyon hastalar tarafından son derece iyi tolere edilebilmiştir. Dosetaksel sisplatin kombinasyonu son derece etkin ve güvenilir bir kombinasyondur.
Lung cancer is the most widespread cause of cancer deaths all over the world. Lung cancer accounds for %15 of recent cancer cases and %28 of all cancer deaths. For every year nearly 1 million people werw diedfrom lung cancer were assesed..Non-small Cell Lung Cancer (NSCLC) accounts for about 80%of the total incidence of primary lung cancer and 55?60% of NSCLCs are diagnosed at an advanced stage in these cases symptom palliation is the only useful treatment. The remaining 40-45% are cases of locally advanced (LA) disease, which are usually managed with multimodal therapies aiming at cure. Surgery is the gold standard treatment in the early stages, particularly in stage IA which has 60-70% overall survival (OS) in five years. The role of surgery in LA disease is even more controversial, In view of the high rate of extrapulmonary relapses, and distant metastases and 5 years from diagnosis causing a five-year OS lower than 10%. This poor outcome has prompted the investigation of additional chemotherapy given before or after resection.In our study we searched tolerability and efficiency of docetaksel cisplatin as neoadjuvant chemotherapy for LA NSCLC cancers. In this study we retrospectively examined data of 40 operable NSCLC patients who were given docetaksel and cisplatin as neoadjuvant chemotherapy and we determined the response rates the response rate after the therapy. Overall clinical response rate 72.5%, and 65% patients were underwent tümor resection. While the 15% patients had stable diseases and 12.5% had prgressive diseases. Neoadjuvant docetaksel cisplatin combination is effective and tolerable in local advanced disease.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10100
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307363.pdf733.12 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons