Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10095
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKılıç, S. Şebnem-
dc.contributor.authorBaşaranoğlu, Sevgen Tanır-
dc.date.accessioned2020-03-13T13:22:33Z-
dc.date.available2020-03-13T13:22:33Z-
dc.date.issued2011-
dc.identifier.citationBaşaranoğlu, S. T. (2011). Yaygın değişken immünyetmezlikte oksidatif stres. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10095-
dc.description.abstractNormal hücresel dengede reaktif oksijen radikali oluşumunun artmasıve/veya antioksidan seviyelerinin azalması sonucu oluşacak değişiklikler oksidatif stres durumuna sebep olmaktadır. Bu durumun otoimmün hastalıklar, kronik inflamatuar hastalıklar ve immün regulasyon bozukluğunun görüldüğü hastalıklara neden olduğu ileri sürülmektedir.Yaygın Değişken İmmün Yetmezlik (YDİY) antikor üretim problemi vetekrarlayan enfeksiyonlarla karakterize; otoimmün , inflamatuvar ve immunoproliferatif komplikasyonların eşlik ettiği bir grup immünolojik bozukluktur. Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Pediatrik İmmunoloji Polikliniği'nde YDİY tanısı ile izlenmekte olan 21 hastada antioksidan belirteçlerden serum katalaz, eritrosit süperoksit dismutaz, eritrosit redükte glutatyon ve lipid peroksidasyon ürünü serum malondialdehid düzeyleri ile oksidatif stres durumunu değerlendirmeyi amaçladık.Serum katalaz düzeyi median değeri sağlıklı kontrolde 56,52kU/Liken, hasta grubunda 34,78 kU/L bulundu ve iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edildi (p<0.05). Azalmış katalaz aktivitesi, persistan inflamasyonun söz konusu olduğu YDİY'li hastalarda artmış oksidatif stresin bir sonucu olarak değerlendirildi. Serum malondialdehid düzeyleri açısından hastalar ile kontrol grubu arasında anlamlı farklılık tespit edilmemekle birlikte p değeri sınırda (0.06) bulundu. Hastalar arasında enfeksiyon dışı komplikasyonu (uzun süreli lenfadenomegali, splenomegali, hepatomegali, granülom, sitopeni, otoimmün hastalık ) olanlar ve olmayanların süperoksit dismutaz düzeyleri açısından yapılan karşılaştırmada komplikasyonları olan hastalarda süperoksit dismutaz düzeyi yüksek saptanmştır (p:0.05) . Yine otoimmün hastalığı olan (hastaların %19'u) ve olmayan hastaların karşılaştırmasında da katalaz aktivitesi otoimmün hastalığı olanlarda düşük saptanmıştır (p:0.03).Sonuç olarak, YDİY`de immün regülasyon bozukluğunun patofizyolojisinde rol oynadığı düşünülen oksidatif stresin önemini ortaya koyacak daha fazla sayıda hasta ve belirteçle değerlendirilmesi hastalığın eşlik eden komplikasyonlarının ve tedavinin yönetilmesi açısından fayda sağlayacaktır.tr_TR
dc.description.abstractAlterations of the normal cellular balance , as a result of increase in reactive oxygen species and/or decrease in antioxidant defense , lead oxidative stress. This process ends up with autoimmune diseases, chronic inflammatory diseases and immune regulation defects.Common Variable Immunodeficiency (CVID) is an immune defect , characterized by defective antibody production and recurrent infections and may be complicated with autoimmune, inflammatory and immunoproliferative conditions. We investigated the serum catalase, erythrocyte superoxide dismutase, eryhtrocyte reduced glutathione as antioxidants and serum malondialdehyde levels as lipid peroxidation marker in 21 CVID patients in Uludag University Faculty of Medicine Pediatric Immunology Outpatient Clinics.Median sera catalase activity in healthy control group was 56,52kU/L whereas it was 34,78 kU/L in patient group, which was statistically significant (p<0.05). Decrased catalase activity may represent increased oxidative stress in patients with persistant inflammation. Concerning the serum malondialdehyde levels there was not a statistically significant difference between patients and controls, though with a fine p value (p:0.06). Among patients, comparison of the ones with non-infectious complications (persistant lymph nodes, splenomegaly, hepatomegaly, granuloma, cytopenia, autoimmune disease) with the ones without these complications resulted a significantly high superoxide dismutase activity in the complicated group (p:0.05). Patients with autoimmune disease (19% of the patients) had significantly low catalase acitivity (p:0.03).In conclusion, influence of oxidative stress on pathogenesis of immune regulation defect in CVID should be evaluated with an extended group of patients and oxidative stress markers. This would guide in treatment of the disease and in management of complications.en_US
dc.format.extentV, 52 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectYaygın değişken immün yetmezliktr_TR
dc.subjectOksidatif strestr_TR
dc.subjectOtoimmünitetr_TR
dc.subjectCommon variable immunodeficiencyen_US
dc.subjectOxidative stressen_US
dc.subjectAutoimmunityen_US
dc.titleYaygın değişken immünyetmezlikte oksidatif strestr_TR
dc.title.alternativeOxidative stress in common variable immunodeficiencyen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307360.pdf490.11 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons