Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10084
Title: Obez olan ve obez olmayan bireylerde cinsel işlev bozukluğu sıklığının karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of frequency of sexual dysfunction in obese and non-obese subjects
Authors: Sarandöl, Aslı
Aydın, Naciye Kılıç
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Obezite
Cinsel işlev bozukluğu
Benlik saygısı
Obesity
Sexual dysfunction
Self esteem
Issue Date: 2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aydın, N. K. (2016). Obez olan ve obez olmayan bireylerde cinsel işlev bozukluğu sıklığının karşılaştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmanın amacı, obez olan ve obez olmayan kişilerde cinsel işlev bozukluğu sıklığını karşılaştırmak, bu kişilerde beden kitle indeksi (BKİ) ile Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (RBSÖ) ve Golombok Rust Cinsel Doyum Ölçeği (GR) arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Çalışmaya 60 obez ve 60 obez olmayan gönüllü dahil edilmiştir. Kalp-damar hastalığı, diyabetes mellitus, regüle olmayan hipertansiyon, tedavi altında olmayan tiroid hastalığı, anksiyete ve depresyon bozukluğu tanısı olan olgular çalışmaya dahil edilmemiştir. Olguların sosyodemografik bilgileri alınmış, DSM–5'e göre cinsel işlev bozukluğu değerlendirmesi yapılmış, Beck Depresyon Envanteri (BDE), Beck Anksiyete Envanteri (BAE), RBSÖ ve GR uygulanmıştır. Bu çalışmada obez kişilerde, obez olmayanlara göre cinsel işlev bozukluğunun daha sık görüldüğü, obezitenin kadında orgazm bozukluğu ile ilişkili olabileceği, RBSÖ puanlarının obez kişilerde daha düşük olduğu, aynı grupta RBSÖ ile GR toplam puanı arasında negatif yönde istatistiksel olarak anlamlı korelasyon bulunduğu saptanmıştır. Sonuç olarak, obezitenin cinsel işlev bozukluğu ve kadında orgazm bozukluğu ile ilişkili olabileceği düşünülmüştür.
The aim of this study is to compare frequency of sexual dysfunction and investigate the relationship between body mass index (BMI) and Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) and Golombok Rust Sexual Satisfaction Scale (GRS) in obese and non-obese subjects. Sixty obese and 60 non-obese subjects were enrolled in the study. Volunteers who had known cardiovascular disorder, diabetes mellitus, uncontrolled hypertension, untreated thyroid disease, anxiety or depression disorders were not included into the study. After recording sociodemographic variables sexual dysfunction examination was investigated according to DSM-V criteria and Beck Depression Inventery (BDI), Beck Anxiety Inventery (BAI), RSES and GRS were applied to all subjects who were enrolled in the study. It has been found that sexual dysfunction was more common in obese group and obesity was associated with female orgasmic disorder, RSES points were lower in the obese group than those of the non-obese group and There was a significant negative correlation between RSES and GR total points in obese group. We conclude that obesity might be associated with sexual dysfunction and female orgasmic disorder.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10084
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
428998.pdf1.62 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons