Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10079
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorVural, Ayşe Pınar-
dc.contributor.authorUçar, Halit Necmi-
dc.date.accessioned2020-03-13T10:39:44Z-
dc.date.available2020-03-13T10:39:44Z-
dc.date.issued2015-
dc.identifier.citationUçar, H. N. (2015). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin algılanan duygu dışavurumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10079-
dc.description.abstractBu araştırmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan, yaşları 12-16 arasında bulunan ergenlerin benlik saygısı ve algılanan duygu dışavurumu (DD) düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne 1 Nisan 2015-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuran 12-16 yaş grubunda bulunan toplam 41 DEHB'li ergen ve onların anne babalarından, kontrol grubu yaşları eşleştirilmiş sağlıklı 35 ergen ve onların anne babalarından oluşmuştur. Araştırmada çocukların benlik saygısı "Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği" ile; algılanan DD "Kısaltılmış Duygu Dışavurum Ölçeği" ile ölçülmüş, sosyodemografik özellikler "Bilgi Toplama Formu" ile saptanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Gruplar arasında değişkenlerin karşılaştırılmasında student t testi ve chi-square testi kullanılmıştır. Sonuç olarak benlik saygısının DEHB'li grupta anlamlı düzeyde düşük olduğu, algılanan DD'nin ise DEHB'li grupta anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, DEHB'li ergenlerin klinik değerlendirmesinde psikososyal boyutun da göz önünde bulundurulması açısından dikkat çekicidir.tr_TR
dc.description.abstractIn this research, the relation has been compared whether there are significant differences between the self-esteem, and perceived expressed emotion (EE) of adolescents aged between 12-16 years old with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) have been investigated. The study population consisted of 41 children who were 12 and 16 years old and referred to the Uludag University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry Clinic with ADHD April 1, 2015 and July 31, 2015. The control group also comprises 35 healthy adolescent and their parents. In this study self-esteem has been measured by Rosenberg Self-Esteem Scale, perceived EE has been measured by "Shortened Level of Expressed Emotion Scale". Socio-demographic characteristics have been determined by Personal Information Form. Statistical analysis was performed with SPSS 22.0 for Windows. The differences between two groups were tested using independent sample t-test and chi-square test. As a result it has been statistically shown that there is significantly low self-esteem, and high perceived EE in the ADHD group. This is noticeable for it draws attention to the psycho-social dimension in the clinical evaluation of adolescents with ADHD.en_US
dc.format.extentIII, 77 sayfatr_TR
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectDikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğutr_TR
dc.subjectBenlik saygısıtr_TR
dc.subjectAlgılanan duygu dışavurumutr_TR
dc.subjectAttention deficit hyperactivity disorderen_US
dc.subjectSelf-esteemen_US
dc.subjectPerceived expressed emotionen_US
dc.titleDikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin algılanan duygu dışavurumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı incelenmesitr_TR
dc.title.alternativeThe comparative i̇nvestigation between perceived expressed emotion and self-esteem in adolescents with attention deficit and hyperactivity disorderen_US
dc.typeSpecialityinMedicineen_US
dc.relation.publicationcategoryTeztr_TR
dc.contributor.departmentUludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.tr_TR
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
428993.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons