Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10079
Title: Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin algılanan duygu dışavurumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı incelenmesi
Other Titles: The comparative i̇nvestigation between perceived expressed emotion and self-esteem in adolescents with attention deficit and hyperactivity disorder
Authors: Vural, Ayşe Pınar
Uçar, Halit Necmi
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Benlik saygısı
Algılanan duygu dışavurumu
Attention deficit hyperactivity disorder
Self-esteem
Perceived expressed emotion
Issue Date: 2015
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Uçar, H. N. (2015). Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ergenlerin algılanan duygu dışavurumu ile benlik saygısı arasındaki ilişkinin karşılaştırmalı incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu araştırmada, dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB) olan, yaşları 12-16 arasında bulunan ergenlerin benlik saygısı ve algılanan duygu dışavurumu (DD) düzeylerinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın örneklemi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Polikliniği'ne 1 Nisan 2015-31 Temmuz 2015 tarihleri arasında başvuran 12-16 yaş grubunda bulunan toplam 41 DEHB'li ergen ve onların anne babalarından, kontrol grubu yaşları eşleştirilmiş sağlıklı 35 ergen ve onların anne babalarından oluşmuştur. Araştırmada çocukların benlik saygısı "Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği" ile; algılanan DD "Kısaltılmış Duygu Dışavurum Ölçeği" ile ölçülmüş, sosyodemografik özellikler "Bilgi Toplama Formu" ile saptanmıştır. İstatistiksel analiz için SPSS 22.0 programı kullanılmıştır. Gruplar arasında değişkenlerin karşılaştırılmasında student t testi ve chi-square testi kullanılmıştır. Sonuç olarak benlik saygısının DEHB'li grupta anlamlı düzeyde düşük olduğu, algılanan DD'nin ise DEHB'li grupta anlamlı olarak yüksek olduğu bulunmuştur. Bu sonuç, DEHB'li ergenlerin klinik değerlendirmesinde psikososyal boyutun da göz önünde bulundurulması açısından dikkat çekicidir.
In this research, the relation has been compared whether there are significant differences between the self-esteem, and perceived expressed emotion (EE) of adolescents aged between 12-16 years old with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) have been investigated. The study population consisted of 41 children who were 12 and 16 years old and referred to the Uludag University Faculty of Medicine, Department of Child and Adolescent Psychiatry Clinic with ADHD April 1, 2015 and July 31, 2015. The control group also comprises 35 healthy adolescent and their parents. In this study self-esteem has been measured by Rosenberg Self-Esteem Scale, perceived EE has been measured by "Shortened Level of Expressed Emotion Scale". Socio-demographic characteristics have been determined by Personal Information Form. Statistical analysis was performed with SPSS 22.0 for Windows. The differences between two groups were tested using independent sample t-test and chi-square test. As a result it has been statistically shown that there is significantly low self-esteem, and high perceived EE in the ADHD group. This is noticeable for it draws attention to the psycho-social dimension in the clinical evaluation of adolescents with ADHD.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10079
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
428993.pdf1.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons