Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10067
Title: Klasik icma teorisine modern yaklaşımlar
Other Titles: Modern approaches to the classical ijma theory
Authors: Kaya, Ali
Eraslan, Şule
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/İslam Hukuku Bilim Dalı.
Keywords: İjma
Modern trends
Islamic law
İslam hukuku
Modern yaklaşımlar
İcma
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Eraslan, Ş. (2011). Klasik icma teorisine modern yaklaşımlar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Modern Avrupa'nın muazzam gücünün Müslüman fikir adamları üzerinde yarattığı baskı ve bu fikir adamlarının modern Avrupa'nın ulaştığı gücün kaynağı olarak yorumladıkları çağdaş değerleriyle irtibata geçebilme, bu değerlere göre şekillenmiş modern kurumları ilerleme adına Müslümanlara benimsetebilme arzuları, kendine özgü değerlerle şekillenen ve bu nedenle de bu amaca muhalefet unsuru teşkil etmesi kuvvetle muhtemel olan klasik İslâm yorumunu ve bu yorumun kaynağı olan metodolojiyi tenkid etmelerine sebep teşkil etmiş gözükmektedir.Klasik fıkıh usûlü metoduyla ilgili pek çok tenkid söz konusu olmuşsa da metodun temel unsurlarından olan icmâ kavramının tenkidi hususen önem arzetmiş gözükmektedir. Zira klasik manada icmâ yenilikçi fikirlerin manii olarak kabul edilen klasik İslâm yorumunun muhafızı ve sürdürücüsü olarak algılanmakta ve ictihadın sınırlarını tayin eden karakteri ile kavram Kur'an ve sünnetten serbestçe hüküm istinbat edebilmenin önündeki en önemli engel olarak yorumlanmaktadır. Ancak aynı zamanda kavramın yeni bir form ve muhtevaya kavuşturulabilmesi durumunda ilerleme düşüncesine büyük katkı sağlayacak bir potansiyeli de içerisinde barındırdığı iddia edilmektedir.
In the 19th century, the great power of Modern Europe caused an immense pressure upon the muslim entellectuals. These entellectuals wanted to contact with modern values that they interpreted them as the source of that great power of modern Europe and to adopt modern institutions which are shaped by those values to the muslims. It?s more likely that classical Islamic interpretation forms a contrary factor against to this aim because of that it is shaped by distinctve values. Therefore these intellectuals criticized the classical methodology.So many critics had been discussed about the methodology of classical Islamic jurisprudence but critic of Ijma concept was most especially discussed. Because Ijma has been percieved as the protector of classical Islamic interpretation and the barrier of indepedence of reasoning (Ijtihad). But it was also thought that if this concept is reinterpreted it includes the potential of a big contribution to the idea of progress.The aim of this study is to introduce the critics of Ijma as a classical Islamic concept in the modern era and the new form and concept which are offered for the concept and to analyze this modern approach.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10067
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
312289.pdf1.73 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons