Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10064
Title: Otoimmun tiroidit tanılı hastaların klinik özellikleri ve izleminin retrospektif değerlendirilmesi
Other Titles: Retrospective study of clinical features and follow-up of patients with autoimmune thyroiditis
Authors: Tarım, Ömer Faruk
Serin, Begüm Runa
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Çocuk
Tiroid
Otoimmun
Tiroidit
Thyroid
Child
Autoimmune
Thyroiditis
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Serin, B. N. (2013). Otoimmun tiroidit tanılı hastaların klinik özellikleri ve izleminin retrospektif değerlendirilmesi . Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Otoimmun tiroidit tanısı ile izlenen çocuk ve ergenlerin klinik ve laboratuvar bulgularının geriye dönük olarak değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Otoimmun tiroiditi tanısı almış, yaşları 4-17 yıl arasında değişen toplam 260 hasta çalışmaya alındı. Tüm olguların tanı ve izlemdeki tiroid işlev testleri, tiroid peroksidaz ve tiroglobulin antikorları (anti-TPO, anti TG), tiroid ultrasonografileri, fizik muayene bulguları ve aile öyküleri değerlendirildi. Bulgular: Tanı anında Kız/erkek oranı 6,02/1 idi. Vakaların %20,4ünün aile öyküsünde guatr veya tiroid hastalığı saptandı. En sık başvuru şikayeti guatr (%70) idi. Otoimmun tiroidit hastalığına en sık eşlik eden otoimmun hastalık %15 oranla Tip 1 Diyabetes Mellitus (Tip 1 DM) idi. Tanı anında en sık %41 oranı ile evre 2 guatr saptandı. Anti TG pozitifliği %66,9, anti TPO pozitifliği %81,9 idi. Başvuru esnasında hipotiroid vaka oranı %27,7, ötiroidik vaka oranı %65,4, hipertiroidik vaka oranı %6,9 olduğu saptandı. Vakaların %88,8ine tanıdan hemen sonra tedavi verilirken %11,2si tedavisiz izleme alınmıştı.Tedavi öncesi ve sonrası TSH, sT3 ve sT4 düzeyleri arasında anlamlı farklılık saptandı (p<0.05). Çıkarımlar: Otoimmun tiroiditli çocuk ve ergen olgularda tanı ve izlem sırasında klinik ve laboratuvar bulguları değişkenlik gösterebilmektedir.Olguların yakın izlemi önemlidir.
The objective of this study was retrospective analyses of clinical and laboratory findings of children and adolescents with autoimmune thyroiditis. Material and Method: We evaluated 260 patients with autoimmune thyroiditis who were between 4-17 years of age. Physical examination and family history of the patients, thyroid functions, auto-antibody titers and USG scans were evaluated retrospectively. Results: Of 260 cases female/male ratio was 6.02/1. A family history of goiter or thyroid disease was present in 20.4%. The most common symptom was goiter (70%). Positivity of anti-TG was 66.9% and anti-TPO was 81.9%. At the time of presentation, 27.7% was hypothyroid , 65.4% euthyroid and 6.9% hyperthyroid. Treatment was given immediately after diagnosis to 88.8% of the cases and 11.2% had been followed without treatment. Pre-treatment and post-treatment TSH, FT3 and FT4 levels revealed significant differences (p <0.05). Conclusions: Clinical and laboratory findings may vary at diagnosis and during follow-up in children and adolescents with autoimmune thyroiditis. Periodic monitoring of the patients is very important.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10064
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
340580.pdf623.18 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons