Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10037
Title: Astım tanılı çocuk ve ergenlerde psikiyatrik komorbidite, yaşam kalitesi, tedaviye uyum ve sosyal desteğin incelenmesi
Other Titles: An investigation of psychiatric comorbidity, life quality, compliance to treatment and social support in children and adolescents with asthma
Authors: Taneli, Yeşim
Kocabaş, Esin Güney
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Astım
Psikiyatrik komorbidite
Yaşam kalitesi
Tedavi uyumu
Sosyal destek
Asthma
Psychiatric comorbidity
Quality of life
Treatment compliance
Social support
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kocabaş, E. G. (2011). Astım tanılı çocuk ve ergenlerde psikiyatrik komorbidite, yaşam kalitesi, tedaviye uyum ve sosyal desteğin incelenmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Astım yüksek oranda psikiyatrik semptomatoloji ve komorbidite ile giden bir hastalıktır. Bu çalışmada Astım tanısı almış 9-17 yaş arası çocuk ve ergenlerde psikiyatrik komorbidite, yaşam kalitesi, tedaviye uyum, sosyal destek ve bazı psikososyal özelliklerin incelenmesi amaçlanmıştır.Astım tanısı almış 50 hasta (25 erkek, 25 kız) ve 30 sağlıklı gönüllü kişiden (15 erkek, 15 kız) ile karşılaştırıldı. Kişisel Bilgi Formu, Çocuklar İçin Depresyon Envanteri, Durumluk ve Süreklilik Kaygı Ölçekleri, Çocuklarda Anksiyete Bozukluklarını Tarama Ölçeği, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Çocuklarda Sosyal Desteği Değerlendirme Ölçeği, Çocuklar İçin Yaşam Kalitesi Ölçeği ve Pediatrik Astım Yaşam Kalite Ölçeği uygulandı. Astımın şiddeti GINA kriterlerine göre belirlendi. İstatistiksel analizlerde SPSS 11 kullanıldı.Ortalama yaş hastalarda 143 ay ve kontrollerde 148 ay olarak saptandı (p>0,05). Cinsiyet dağılımı (p>0,05), Vücut Kitle İndeksi (VKİ) (p>0,05) ile kendilerinin (p>0,05) ve ebeveynlerinin sigara kullanımı (p>0,05) açısından da fark saptanmadı. Hastaların babalarında lise ve üzeri eğitim alanların daha fazla olduğu görüldü (p>0,05). Tedaviye uyum açısından ilaç kullanan 32 hastanın %90,62'sinin (n=29) ilaçlarını düzenli kullandığı, kızlar ve erkekler arasında anlamlı fark olmadığı saptandı (p>0,05).Astım şiddeti ile tüm ölçeklerin korelasyonuna bakıldığında, astım şiddeti ile Kovaks Depresyon Ölçeği (p=0,031), Durumluk (p=0,010) ve Süreklilik (p=0,018) Kaygı Ölçekleri ile Çocuklarda Anksiyete Bozukluğu Tarama Ölçeği (p=0,026) arasında pozitif yönde, yaşam kalitesi ile negatif yönde anlamlı ilişki bulundu (p<0,05).Hastalar FEV1 değerleri (Forced Expiratory Volume), VKİ ve ilaç kullanıp kullanmama açısından kıyaslandığında depresyon ve anksiyete düzeyleri (p>0,05) açısından anlamlı bir fark bulunmamakla beraber KSE'nin Anksiyete Bozukluğu (p=0,023) ve Psikotisizm (p=0,035) alt ölçekleri ilaç kullanan grupta anlamlı derecede yüksek saptandı.Pediatrik astımda her hastanın etkilenme düzeyinin belirlenmesi ve gerektiğinde çocuk psikiyatristine yönlendirme, psikososyal işlevselliğin korunmasında katkı sağlayacaktır.
Asthma is a disease with high rates of psychiatric symptomatology and comorbidity. We aimed to investigate psychiatric comorbidity, life quality, compliance to treatment, social support and some psychosocial features in children and adolescents with asthma aged 9 to 17 years in this study.Fifty asthmatic patients (25 girls and 25 boys) were compared to thirty healthy volunteers (15 girls and 15 boys). Personal Information Form, Children?s Depression Inventory (CDI), The Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED), Brief Symptom Inventory (BSI), State-Trait Anxiety Inventory (STAI I; STAI II), Social Support Appraisals Scale for Children, Pediatric Quality of Life Inventory and PAQLQ were applied.The severity of asthma was assessed via GINA criteria. SPSS 11 was used for statistical analyses.Mean age of patients (143 months) and control (148 months) did not differ (p>0,05). Patient and control groups did not differ by age (p>0,05), sex (p>0,05), BMI (p<0,05), smoking (p>0,05) and parental smoking (p>0,05). İn the patient group, more fathers had an educational level of high school or higher (p=0,037). Twenty nine of 32 patients with medical treatment reported compliance (%90,6), there was no difference by gender.Asthma severity correlated positively with CDI (p=0,031), STAI-I (p=0,010), STAI-II (p=0,018), SCARED (p=0,026) and correlated negatively with life quality. There was no significial difference between levels of depression and anxiety scores (p>0,05) when compared with FEV1 (Forced Expiratuar Volume), BMI and usage of drug in patients. Additionally, BSI subscales anxiety disorders (p=0,023) and psychotisism (p=0,035) results were higher in the medicated patients significiantly.Determining the degree of impairment for patients individually and considering psychiatric referrals will help retain psychosocial function in asthma.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10037
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307354.pdf1.71 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons