Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/991
Title: Genç futbolculara uygulanan farklı antrenmanların kalp atım hızı değişkenlikleri üzerindeki akut etkisinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of different trainings' acute effects applied on young soccer players on heart rate variabilities
Authors: Arabacı, Ramiz
Pehlivan, Emirhan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı.
Keywords: Kubios
Kalp atım hızı değişkenliği
Kalp atımı
Antrenman
Heart rate variability
Heart rate
Exercise
Issue Date: 18-Jun-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Pehlivan E. (2018) Genç futbolculara uygulanan farklı antrenmanların kalp atım hızı değişkenlikleri üzerindeki akut etkisinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Araştırmanın amacı, genç futbolcuların farklı tip antrenmanlardaki kalp hızı değişkenliklerini; ısınma, antrenman ve toparlanma süreçleri şeklinde antrenmanın üç bölümünde incelemektir. Çalışmaya Bursaspor kulübü U-16 takımından 15 genç erkek futbolcu (16 yaş) gönüllü olarak katılmıştır. Takıma uygulanan mevcut antrenman programları içerisinden üç farklı antrenman tipi seçilerek, bu antrenmanlar süresince futbolcuların kalp hızı değişkenlikleri (HRV) ölçülmüştür. Ölçümlerin uygulanacağı antrenmanlar, çabukluk-çeviklik, koordinasyon ve maç antrenmanı (maç formatında antrenman) olarak belirlenmiştir. HRV, çabukluk-çeviklik antrenmanında 60 dk, koordinasyon antrenmanında 70 dk, maç antrenmanında ise 60 dk boyunca ölçülmüştür. Antrenmanların öncesinde 15 dakikalık ısınma ve sonrasında 12 dakikalık bir toparlanma boyunca HRV ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler için Polar V800 cihazları kullanılmıştır.Verilerin toplanması 4 hafta sürmüştür. Elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılarak Kubios HRV Analysis programında "Time-domain" seçeneği ile analiz edilmiştir. HRV verilerinin değerlendirilmesi ile birlikte kalp atımı değerleri (HR) de incelenmiştir. Verilerin analizi, mevcut üç antrenmanda "ısınma ve antrenman" süreçlerinin farkı ve "antrenman-toparlanma" süreçlerinin farkı şeklinde yapılmıştır. Ortaya çıkan farkların istatistiksel analizi SPSS 22.0 for Windows (Chicago,IL,USA) paket programında tekrarlı ölçümler Anova kullanılarak yapılmıştır ve anlamlılık değeri de "0,05" olarak kabul edilmiştir. Ortaya çıkan anlamlı farkların nerelerde olduğunu görebilmek için de Post-hoc testlerinden Bonferroni'ye başvurulmuştur. Veri analizleri sonucunda mevcut antrenmanların "ısınma-antrenman" ve "antrenman-toparlanma" farkları sonucunda ortaya çıkan HRV değerleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir (p>0,05). "Isınma-antrenman" ve "antrenman-toparlanma" süreçlerindeki HR farklarına bakıldığında ise istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0,05). Bonferroni sonucunda ise bu farklılıkların ısınma-antrenman süreçlerinde "çabukluk-çeviklik, koordinasyon"; antrenman-toparlanma süreçlerinde ise "çabukluk-çeviklik, koordinasyon" ve "çabukluk-çeviklik, maç" antrenmanları arasında olduğu belirlenmiştir.
The purpose of the study is to determine the heart rate variability of young soccer players in different types of training; warming, training and recovery processes in three parts of the training. 15 young male football players (age 16) participated voluntarily from the U-16 team at the Bursaspor footballclub.Three different types of training were selected from the existing training programs which the club were applied, and heart rate variability (HRV) was measured during these training sessions.The exercises to which the measurements are to be applied are determined as quickness-agility, coordination and match-play training (match-format training). HRV was measured during 60 minutes in quickness-agility training, 70 minutes in coordination training, and 60 minutes in match training. Except training process, HRV measurements were made during a 15-minute warm-up and a 12-minute recovery process. Polar V800 devices were used for measurements. Data collection took 4 weeks.The obtained data were transferred to the computer environment and analyzed by "Time-domain" option in Kubios HRV Analysis program.Heart rate values (HR) were also evaluated with the assessment of HRV data.The analysis of the data is made as the difference of the "warm-up and training processes" and the "training-recovery processes" in three existing trainings types.Statistical analysis of the differences was performed using Repeated Measures ANOVA in the SPSS 22.0 for Windows (Chicago, IL, USA) package program and significance was set at an alpha level of 0.05. To see where the significant differences are, one of the Post-hoc test, Bonferroni applied. As a result of the data analysis, it was found that there was no statistically significant difference between the HRV values resulting from the difference of "warming-training" and "training recovery" of the existing training (p> 0.05).Statistically significant differences were found in the HR differences in the "warm-up" and "training-recovery" processes (p <0.05).As a result of the Bonferroni test, these differences described as: "quickness-agility, coordination" in the warm-up process; in the process of training-recovery, it is determined that they are between "quickness-agility, coordination" and "quickness-agility, match-play" training.
URI: http://hdl.handle.net/11452/991
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
529438.pdf1.9 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons