Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9736
Title: Orff çalgılarının okul müzik eğitimindeki yeri ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki uygulamalarının değerlendirilmesi
Other Titles: The importance of Orff instruments in music education and evaluation of their application in pre-school education institutions
Authors: Bozkaya, İsmail
Sungurtekin, Şehnaz
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İlköğretim Anabilim Dalı/Sınıf Öğretmenliği Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Orff çalgıları
Okul öncesi eğitim
Music education
Orff instruments
Pre-School education
Orff-schulwerk
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Sungurtekin, Ş. (2005). Orff çalgılarının okul müzik eğitimindeki yeri ve okul öncesi eğitim kurumlarındaki uygulamalarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Gelişen çağ ile birlikte, insanların farklı arayış ve yaklaşımlara yönelerek çağdaş ve estetiksel beğeni düzeyleri yüksek toplumlar oluşturma çabasına girmeleri, “eğitim” kavramını daha da öne çıkarmıştır. Bireyselliğin önem kazandığı son yıllarda çocuk kendine özgü bir varlık olarak kabul edilmektedir. Özellikle eğitimin ilk basamağı olan okul öncesi dönemde, kültür düzeyi yüksek bireyler yetiştirmek adına sanatla iç içe olan bir eğitimin varlığı söz konusu olmalıdır. Bu anlamda sanat eğitimi ve onun bir uzantısı olan müzik eğitimi, çocuğun tüm duyularını harekete geçirerek kendini ifade edebildiği, yaşayarak öğrenebildiği bir içerikle düzenlenmelidir. 20. yüzyılın başlarından bu yana sürekli kendini geliştiren ve bütün dünyada kabul gören Orff-Schulwerk yaklaşımı, müzik eğitiminde çocuklara özgürce, içinden geldiğince müzik yapma fırsatını vermektedir. Bu araştırmada, okul öncesi eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerin Orff-Schulwerk yaklaşımına ilişkin bilgi düzeyleri ve okul öncesi müzik derslerine yönelik bakış açıları irdelenmeye çalışılmıştır. Orff-Schulwerk’in Orff çalgılarıyla desteklenmesi, bu çalgıların önemini ortaya koymaktadır. Bu nedenle araştırmada Orff çalgılarının eğitsel açıdan önemine değinilmiş ve Bursa’daki okul öncesi eğitim kurumlarında yaygınlık durumuyla müzik eğitimindeki uygulamaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Araştırma, kaynak tarama esaslı betimleme modeline dayanmaktadır. Veriler, bu model çerçevesinde görüşme, anket ve çeşitli yazılı kaynakları (tezler,makaleler, ansiklopedi vb.) tarama sonucunda elde edilip işlenerek yorumlanmıştır. Bu bağlamda resmi ve özel olmak üzere Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde ana sınıfları olan ilköğretim okulu ve anaokulu yöneticilerine, ayrıca okul öncesi eğitimde müzik derslerini yürüten öğretmenlere anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler, SPSS 11.5 for Windows ile (sosyal bilimler için istatistiksel paket programı) çözümlenip yorumlanmıştır. Bunun dışında Orff pedagojisi alanında uzman olan iki kişiyle görüşme yapılarak düşüncelerine yer verilmiştir. iv Araştırmanın sonucunda, özellikle resmi okullardaki yönetici ve öğretmenlerin büyük bir kesiminin Orff-Schulwerk yaklaşımına ve çalgılarına ilişkin bilgi düzeylerinin düşük olduğu, hem resmi hem de özel okullardaki öğretmenlerin müzik derslerinde Orff çalgıları kapsamında yapılan etkinliklere daha az yer verdikleri görülmüştür.
With the developing world, people began to incline different approach and searching and tried to form societics whose level of aesthetics admiration was high, which made concept of education significant. During recent years when individualism gains importance, child is considered as an individual having his own characters. Especially in the pre-school period, the first step of education, it is essential that there be education, closely related to art in order to raise individuals with higher cultural level. In this context, it is urgent that art education and music education which is an important aspect of it be arranged in a way that child should Express his/her feelings and can learn while living. Orff-Schulwerk approach, which has been developing itself for many years, offers opportunities to children to make music freely. In this study, tried to study the opinions of teachers and principals studying in pre-schools education institutions towards pre-school music lessons and their level of knowledge about Orff-Schulwerk. The fact that Orff-Schulwerk can be supported by Orff instruments shows the importance of those instruments. Therefore, in this study it is emphasized that the importance of Orff instruments in view of teaching and tried to determine their applications and how often they are used at pre-school education institutions in Bursa. This study is based on the search of source describing model. Data were collected by describing various written research papers, by conversation and questionnaire, and evaluated under the light of this model. As a result, questionnaire was ferformed to principals of kindergarden and primary schools having kindergarden classes and to teachers teaching music lessons in pre-school institutions at both state and private schools in Nilüfer, Osmangazi and Yıldırım districts. Data obtained were evaluated and interpreted by SPSS 11.5 for Windows (statistical package program for social sciences). Moreover, we had an interview with two persons specialized in Orff pedagogigs and their opinions were evaluated. vi At the end of this study, finally opinion that teachers, both in private and in state schools, have little knowledge about Orff-Schulwerk approach and Orff instruments and use them less during music lessons.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9736
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188292.pdf4.35 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons