Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9717
Title: Bursa bölgesinde tütün fidesi dikiminin mekanizasyon olanakları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma
Other Titles: A comparative research on the mechanization possibilities of tobacco seedling planting in the Bursa region
Authors: Yüksel, Gürcan
Ulusoy, Yahya
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Makinaları Anabilim Dalı.
Keywords: Bursa
Fide dikim makinesi
Transplanting machine
Makineleşme
Mechanization
Tarım makineleri
Agricultural machinery
Tütün
Tobacco
Issue Date: 15-Jul-1992
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ulusoy, Y. (1992). Bursa bölgesinde tütün fidesi dikiminin mekanizasyon olanakları üzerine karşılaştırmalı bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tütün insanlar tarafından günümüze kadar çok çeşitli amaçlar için kullanılmıştır. Başlangıçta şifa bitkisi olarak kullanılan tütün günümüzde insan sağlığına vermiş olduğu zararları bilinmesine rağmen ülkelerin ekonomileri için vazgeçilmez bir gelir kaynağı haline gelmiş ve dünyanın sayılı tarım ürünleri arasına girmeyi başarmıştır. Bugün Türkiye sigara üretimi yüksek olduğu kadar tüketimi de yüksek olan ülkeler arasındadır. Ayrıca tütün endüstri ürünü olarak, Ülkemiz ihracatında önemli yer tutmaktadır. Tütün Ülkemizde yaygın bir biçimde aile tarımı olarak üretimi yapılmaktadır. Bu durum tütünün Ülkemizin tarım koşullarına ve sosyal yapısına uygun düşen bir ürün türü olduğunu göstermektedir. Tütünün ülke bazında dikim yöntemlerine göre sıraladığımızda 1. sırayı suya dikim yönteminin aldığı görülmektedir. Bunu baskı ile dikim yöntemi takip ettiği ve son yıllarda makina ile dikimin devreye girdiği gözlenmektedir. Makina ile dikimin amacı bilindiği gibi zirai alanlarda bir işi yapmak kadar o işi zamanında ve işin özelliğine göre yapılması da önemlidir. Bu önemin yanı sıra artık insan iş gücüne dayalı olarak üretim maliyetlerinin de yükselmesi göz önüne alınır ise diğer alanlarda olduğu gibi tütünde de artık mekanizasyona gidilmeyi zorunlu hale getirmiştir. Bu mekanizasyon zincirinin ilk basamağı fide dikimidir. Tütün yetiştiriciliğinde tütünün tohumdan tarlaya ekilerek yetiştirilmesi olayında zamanın kısıtlı oluşu ve fidelerin uygun ortamı bulup yetişemeyişi gündeme gelmektedir. Diğer fideler gibi tütün de fidelikten sökülerek tarlaya dikilmesinde bu zaman kısıtının göz önünde tutulması artık kaçınılmaz olmuştur. Bundan dolayı çiftçinin dikeceği fide miktarını artırma ve kısa sürede dikim işini gerçekleştirmek için elle dikimden ise makina ile dikimi gündeme getirmektedir. Bu amaçla Bursa bölgesi için tütünde makina kullanımı araştırılmış ve gerekli olan dikimdeki iş verimleri ve fide tutma yüzdeleri bulunarak Bursa-18000 tütün çeşidinin makina ile dikime uygunluğu araştırılmıştır. Sonuç olarak Bursa bölgesinde tütün fidesinin makina ile dikiminin güçlüklere rağmen mümkün olduğu tesbit edilmiştir. Fakat aile tipi bir çiftçiliğin oluşu, tütünde çalışmanın fazla iş gücü isteyişi ve tütün tarımının tüm yıla dağılması götermektedir ki sadece Bursa bölgesinde olduğu gibi Türkiye’de de tütün yetiştiriciliği olarak sadece dikim değil tüm işlemlerin düşünülmesidir. Fideliğe dikiminden hasadına ve hatta Tekel îdare’sine satışına kadar geçen işlemlerde mekanizasyona gidilmesi gereği ortaya çıkmaktadır. Çünkü tütün dikimini kalabalık olan çiftçi ailesi yapmaktadır . Fide dikim devresinde de bu işgücü kullanıldığından makina ile dikim benimsenmemektedir. günümüzde ise aile tipi küçüldüğü için çiftçiler tütün dikiminden vazgeçmekte veya az miktarda dikebilmektedir.
Tobacco always has kept itself important role during ali eras of history. At first, they refer this crop medicine purpose that restorates to health, but nowadays, in spite of it’s hazardous for health, tobacco is stili a backboon crop for economies of many countries. Today, Turkey is a notable country in the world regarding the production volüme of tobacco. In our country, tobacco raising is a culture which takes place in small farms. In this case, this version has dropped in convenient way for small farming condition either by stand of point of economical and sociological made of the country. Generally, whwn we want to make an order of planting metods that took place in country, we have seen that first metod is to plant in the water. Second metod is the press planting type. The mechanical transplanting way has been third metod recently. Mechanization, as general sence, is a mean with which the agricultural activeties might be conducted in the due time and the right manner what has been forwarded to main aim. In the other hand, as the expenses of handfull is increased, men feels to replace mechanical devices to handfull operation. From spedling to transplanting, even harvest, ali treatment must be accomplished by mechanization. Other wise, small farmers would escape and given up the raising of tobacco production sooner and later.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9717
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
023746.pdf
  Until 2099-12-31
2.11 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons