Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9706
Title: Ankara keçisi x kıl keçisi F1 melezlerinin lif özellikleri ve çeşitli büyüme dönemlerindeki performansları üzerine araştırmalar
Other Titles: Researches on fiber properties and performance of Ankara goat x hair goat F1 hybrids in various growth periods
Authors: Tuncel, Erdoğan
Koyuncu, Mehmet
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Zootekni Anabilim Dalı.
Keywords: Ankara
Karkas özellikleri
Keçiler
Zootekni
Carcass characteristics
Goats
Zootechnics
Issue Date: 16-Feb-1994
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Koyuncu, M. (1994). Ankara keçisi x kıl keçisi F1 melezlerinin lif özellikleri ve çeşitli büyüme dönemlerindeki performansları üzerine araştırmalar. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Ankara keçisi X Kıl keçi Fı melezlerinde bü­yüme ve gelişme, besi ve kesim-karkas özellikleri, kasgora lifi nin üretim durumu ve çeşitli kalite faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Melez hayvanların sütten kesim ve birinci yaşa ka­dar ki yasama güçleri sırasıyla, %89.2 ve %80.6 bulunmuştur. Do­ğum, sütten kesim ve birinci yasta alman vücut ölçüleri (cidago yüksekliği, vücut uzunluğu, göğüs derinliği ve göğüs çevresi) ile canlı ağırlıklar arasında önemli bir fenotipik korrelasyon belirlenmiştir (P<0.01).Ankara keçisi X Kıl keçi Fi melez erkek oğlaklarının 25 ade­di sütten kesimden sonra (120 gün) ,70 gün süre ile entansif besi­ye tabi tutulmuştur.Besi süresince oğlaklara sadece yoğun yem ve­rilerek serbest besleme (adlibitum) uygulanmış ayrıca kaba yem verilmemiştir. Besi süresince; toplam canlı ağırlık artısı 13.96±0.656 kg, günlük ortalama canlı ağırlık artısı 199.5±9.40 g,ortalama günlük yem tüketimi 1268.2 g, yemden yararlanma 6.356 kg ve besi maliyeti 7705.4 TL/kg canlı ağırlık olarak saptanmış­tır. Oğlaklarda 70 gün süren besi sonunda sürü ortalamasına yakın 5 bas oğlak kesilerek kesim ve karkas özellikleri belirlenmiştir.Kesim özelliklerinde dikkate alınan önemli bir nokta yenile­bilir ve satılabilir parçaların toplam ağırlıkları ve bunların kesimevi ağırlıklarındaki payı olmuştur. Burada yenilebilir par­çalar olarak karkas, baş, dört ayak, ciğer takım, iç yağ, işkembe ve barsak dikkate alınırken, satılabilir parçalar olarak ise yenilebilir parçalara ilaveten deri alınmıştır. Yenilebilir parçaların kesimevi ağırlığındaki payı %69.86 bulunurken, derinin eklen­mesiyle bulunan satılabilir parçalar için bu oran %76.88'e çıkmıştır. Karkas değerlendirmesinde önemli bir faktör olan randıman sıcak ve soğuk olarak ayrı ayrı hesaplanmış ve sırasıyla %48.81 ve %47.60 bulunmuştur. Melez oğlaklar üzerinde yapılan karkas çalışmalarında Colomer-Rocher ve ark. (1987) tarafından keçiler için geliştirilen standart karkas parçalama yöntemi uygulanmış ve karkas 5 parçaya ayrılmıştır. Sol yarım karkastaki bu parçaların oranları büyükten küçüğe sırasıyla but %30.55, sırt+bel %23.81, kol %18.81, etek (bögür+dös) %15.47 ve boyun %11.07 olarak sap­tanmıştır. Pirzola bölgesinin doku kompozisyonunun karkas doku kompozisyonunu büyük ölçüde temsil ettiği görüsünden hareketle fi­il. omurları içeren pirzola parçası sırt+belden ayrılıp, doku analizi uygulanmıştır .Burada %50.55 lik bir payı kas dokusunun oluşturduğu bunu %23.26'lık bir pay ile kemik ve %20.66'lık bir pay ile de yağ izlediği saptanmıştır. Araştırmada ayrıca sol yarım karkas ağırlığı ile karkas parçalarının ağırlığı arasındaki fenotipik korrelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Bunlardan sol yarım karkas ağırlığı ile kol ağırlığı arasında Önemli bir ilişki bulunmuştur (P<0.05) .Pirzola ağırlığı ile pirzolayı oluşturan dokuların arasındaki fenotipik korrelasyon katsayılarından, kemik ve kas ağırlığı ile kayıp ağırlığı arasında bulunan ilişkinin önemli olduğu saptanmıştır (P<0.05). Araştırmada ayrıca melez keçilerden kasgora lifi üretilmesi olanakları üzerinde durulmuş ve bu konuda kaliteye ilişkin bazı özelliklerin ortalama değerleri saptanmıştır. Melez keçiler bir yasma geldiklerinde kırkılmış, ortalama lif üretimi 346.7 g bulunmuştur. Bu liflerde yapılan incelemelerde; incelik ortalama 19.1 mikron, uzunluk ortalama 8.4 cm, kemp kıl ve medullalı kıl miktarı ortalamaları sırasıyla %8.4 ve %6.8 bulunmuştur. Melez keçilerde canlı alırlık ile lif verim ve kalite faktörleri arasındaki fenotipik korrelasyon katsayıları hesaplanmış ve sonuçta canlı ağırlık ile lif verimi ve kemp kıl oranı ile medullalı kıl oranı arasında pozitif ve önemli fenotipik ilişkiler saptanmıştır (P<0.01) .Bunun yanında lif uzunluğu ile kemp kıl ve medullalı kıl oranları arasında negatif ve önemli bir ilişki saptanmıştır. (P<0.01 ve P<0.05).
The aim of this study was to determine some characteristics such as growth, fattening performance and carcass characteris tics, of Angora X Hair (FJ crosses and the possibilities of cashgora production from those crossbred types. The survival rates of crossbred kids up to weaning (120 day) and one year were 89.2% and 80.6% respectively. Fattening of. kids were started after weaning and lasted about 70 days. During the course of fattening only concentrate feed was given ad libitum. Average daily gain was 199.5±9.40 g and feed convertion was 6.356 kg. Slaughter weight, hot and cold carcass weights were 28.9, 14.1 and 13.9 kg respectively. Accordingly hot and cold dressing percentages were 48.8% and 47.6%. The ratio of leg, loin and rib to left half of carcass were 18.81%, 23.81% and 30.55%. Histolog ical analyses were done on the part of cutlet between 6-11 lumbar vertebra. The ratio of muscle, bone and fat in the cutlet part were found 50.55%, 23.26% and 20.66% respectively. Crossbred goats were shorn when they were about one year old. Average hair weight was 346.7 g. The fibre diameter, fibre length percentages of kemp and medullated fibres were 19.1 micron, 8.4 cm, 8.4% and 6.8% respectively.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9706
Appears in Collections:Fen Bilimleri Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
033818.pdf
  Until 2099-12-31
18.97 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons