Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9675
Title: Anadolu güzel sanatlar liselerinde verilmekte olan viyola eğitiminin değerlendirilmesi
Other Titles: An assessment of viola education in Anatolian high schools for fine arts
Authors: Bozkaya, İsmail
Okay, Hasan Hakan
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Müzik eğitimi
Viyola eğitimi
Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi
Viyola
Music education
Viola
Anatolian High Schools for Fine Arts
And viola training
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Okay, H. H. (2005). Anadolu güzel sanatlar liselerinde verilmekte olan viyola eğitiminin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada, Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri’nde uygulanan viyola eğitiminin genel durumu; öğretmen ve öğrenci yapıları, öğretim programları, öğretme ortamları ve donanım açısından ele alınarak değerlendirilmiştir. Araştırma var olan durumu ortaya koymak amacıyla betimsel yöntem kullanılarak gerçekleştirilmiş; veri toplama araçları olarak, kaynak tarama, anket ve görüşme tekniğinden yararlanılmıştır. Kaynak tarama çalışmasında konu ile ilgili kitaplar, bilimsel yazılar ve tezler incelenmiş; Internet ortamından da kaynak tarama kapsamında yararlanılmıştır. Bu yöntemle araştırmaya zemin oluşturacak toplum, çağdaş eğitim, sanat, sanat eğitimi, müzik, müzik eğitimi, viyola, viyola eğitimi, AGSL, konuları incelenmiştir. Verilerin büyük bölümü anket uygulanarak elde edilmiş; ülkemizde viyola eğitimi verilen 43 AGSL’den örneklem grubunu oluşturan 28’inde öğretmen ve öğrencilerin görüşlerine başvurulmuştur. Görüşmeler ise 5 üniversitenin Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı viyola öğretim elemanları ile gerçekleştirilmiştir. Öğretim elemanlarına, AGSL öğrencilerinin hazır bulunuşluk düzeylerini belirlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir. Anketler tablolaştırılıp temel istatistiksel hesaplamalarla yorumlanmış; görüşme soruları da çözümlenerek sonuçlar karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgu ve yorumlara göre sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir. Araştırma sonucunda; AGSL’de uygulanan viyola eğitiminde birçok sorunla karşılaşıldığı; bu sorunların öğretmen eksikliği, ders saatlerinin yetersizliği, MEB viyola öğretimi programının bazı yetersizlikleri, öğrenme ve öğretme ortamlarının yeterince uygun olmaması, öğretim materyalinde yaşanan kaynak sıkıntısı vb. nedenlerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Türkiye’de AGSL’de viyola eğitimi ile ilgili yapılmış ilk çalışma olan bu araştırmada, belirlenen sorunların çözümüne yönelik öneriler geliştirilmiştir.
This research was conducted to investigate the general status of viola education and quality of education programs, teaching environments and instructors, teacher and student comformation in Anatolian High Schools for Fine Arts. Research has been done using descriptive method for puting forward the case; information was gathered by interviews, questionnaires and research material. Inspection of previous research material included examining books; scientific research and thesis work in the field. Internet resources were also used extensively in the research. This process shed light on way to investigate society, modern education, fine arts, fine arts education, music, music education, Anatolian High Schools for Fine Arts, viola and violin education. Most of the information was gathered applying questionnaires. Students and instructors of 28 out of 43 Anatolian High Schools for Fine Arts were given questionnaires during research. Interviews were conducted with academic viola staff of 5 universities’ Faculties of Fine Arts, Departments of Music Education. All academics were asked of questions, about Anatolian High Schools for Fine Arts students’ attentive level and fulfillment of professors’ expectation. Results were shown on charts and interpreted with basic statistical techniques. Interview results were also cross-examined and interpreted. The final results enabled the researcher to suggest improvement methods to eliminate problems shown by questionnaires and interviews. Concluding remarks include that viola instructors are scarce; course hours and both learning and teaching environments are insufficient; instruction materials are inadequate in Anatolian High Schools for Fine Arts and also there is a general expectation for a reassessment of the Ministry of Education viola education program. This research has been the first in the field of viola education in Anatolian High Schools for Fine Arts in Turkey and contributed to providing improvement suggestions to discovered problems.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9675
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
188294.pdf11.53 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons