Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9633
Title: Böbrek nakli alıcılarında intra- ve post-operatif medikal ve cerrahi komplikasyonların erken dönem hasta ve graft sonuçları üzerine etkisi
Other Titles: The Effect of intra- and post-operative medical and surgical complications on patients and graft outcomes in kidney transplant recipients in early period
Authors: Ersoy, Alparslan
Düğer, Hakan
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: Böbrek nakli
Komplikasyon
Hasta
Graft
Sağkalım
Kidney transplantation
Complication
Patient
Graft
Survival
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Düğer, H. (2017). Böbrek nakli alıcılarında intra- ve post-operatif medikal ve cerrahi komplikasyonların erken dönem hasta ve graft sonuçları üzerine etkisi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Son dönem böbrek hastalığının en seçkin tedavisi olan böbrek naklinde, nakil sonrası erken dönem hasta ve graft sağkalımı, birbiriyle ilişkili birçok karmaşık faktöre bağlıdır. Bu çalışmada; canlı ve kadaverik vericiden böbrek nakli yapılan hastalarda intra- ve post-operatif gelişen medikal ve cerrahi komplikasyonların sıklığı ve bu komplikasyonların erken dönemde hasta ve graft sağkalımı üzerine olan etkilerin araştırılması hedeflenmiştir. Aralık 2005 - Ekim 2015 tarihleri arasında böbrek nakli yapılan 498 hastanın (213 kadın, 285 erkek; ortanca yaş 39) verileri retrospektif olarak incelendi. Alıcı ve verici demografik özellikleri, immünolojik profilleri, soğuk iskemi süresi, operasyon süresi, operasyonun yapıldığı zaman (mesai içi ve dışı), nakil sonrası hastanede kalış süreleri, intra- ve post-operatif komplikasyonlar medikal kayıtlardan elde edildi. Medikal ve cerrahi komplikasyonların gelişimi için risk faktörleri analiz edildi. Hasta ve graft sağkalımını etkileyen faktörler değerlendirildi. Yapılan bu karşılaştırmalar sonucunda, canlı vericili nakillerde intraoperatif cerrahi komplikasyon, kadaverik vericili nakillerde post-operatif medikal ile post-operatif medikal ve cerrahi komplikasyon sıklığı anlamlı yüksek saptandı. Mesai dışında yapılan operasyonlarda post-operatif medikal komplikasyonlar daha sık görüldü. Post-operatif cerrahi komplikasyon ile post-operatif medikal ve cerrahi komplikasyon görülmesi ise istatistiksel olarak graft sağkalım süresini ve hasta sağkalım süresini anlamlı olarak azalttı. İntra-operatif medikal ve cerrahi komplikasyon gelişiminde; verici yaşındaki 1 birimlik artış komplikasyon riskini 1.027 kat arttırdı. Nakil öncesi diyaliz tipinin hemodiyaliz olması, periton diyalizi olmasına göre intra-operatif medikal ve cerrahi komplikasyon gelişme riskini 3.816 kat arttırdı.
Early patient and graft survival after kidney transplantation that is the best treatment of end-stage kidney disease depends on many interrelated factors. The aim of this study was to investigate the prevalence of intra- and post-operative medical and surgical complications in living and cadaveric donor kidney transplant patients and the effects of these complications on patient and graft survival in early period. The data of 498 patients (213 females, 285 males, median age 39 years) who underwent kidney transplantation between December 2005 and October 2015 were reviewed retrospectively. The demographic characteristics of the recipient and donor, immunologic profiles, cold ischemia time, duration of operation, time of operation (in-office and out-ofoffice), post-transplant hospital stay, intra- and post-operative complications were obtained from the medical records. Risk factors for development of medical and surgical complications were analyzed. The factors affecting patient and graft survival were evaluated. Intra-operative surgical complications in transplants from living donor, and post-operative medical and post-operative medical and surgical complications in transplants from deceased donor were found to be significantly higher. Post-operative medical complications were more frequent in out-of-office operations. Post-operative surgical complications and postoperative medical and surgical complications significantly reduced graft survival and patient survival times. In the development of intra-operative medical and surgical complications; a 1-unit increase in donor age increased risk of complications by 1.027 fold. Hemodialysis as dialysis type before transplantation increased the risk of intra-operative medical and surgical complications by 3.816 times according to hemodialysis and peritoneal dialysis as dialysis type.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9633
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
453942.pdf488.34 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons