Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9601
Başlık: Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda flüt eğitimi sürecinde karşılaşılan bedensel rahatsızlıklar ve öğrenci başarısına etkileri
Diğer Başlıklar: Physical inconveniences that occur during the flute education in associations which train music teacher and it's effects to the student success
Yazarlar: Bozkaya, İsmail
Gençel, Özge
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Flüt
Bedensel rahatsızlıklar
Flüt eğitimi
Flute
Pysicial inconvenience
Flute education
Yayın Tarihi: 2005
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Gençel, Ö. (2005). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda flüt eğitimi sürecinde karşılaşılan bedensel rahatsızlıklar ve öğrenci başarısına etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Eğitim, birey yaşamında yer alan ve bireyin gelişimiyle devam eden bir süreçtir. Bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli alanlara ayrılan eğitim, bireyin seçtiği eğitim alanında amaçlı davranış kazanmasını ya da davranış değiştirmesini sağlamaktadır. Eğitimin alanlarından birini de müzik eğitimi oluşturmaktadır. Müzik eğitimi, bireye kendi yaşantısı yoluyla, belirli davranışları kazandırmayı amaç edinen bir süreç olarak ifade edilebilmektedir. Müziğe yetenekli olup, müziği kendisine bir iş ve meslek alanı olarak seçen ya da belirleyen bireylere yönelik müzik eğitimi türü de mesleki müzik eğitimidir. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlar, mesleki müzik eğitiminin verildiği kurumlar arasında yer almaktadır. Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda gerçekleştirilen müzik eğitiminin en önemli boyutlarından biri de çalgı eğitimidir. Çalgı eğitimi kapsamında yer alan flüt eğitimi de bu kurumlarda verilen çalgı eğitiminin önemli bir dalını oluşturmaktadır. Flüt eğitiminin sağlam ve sağlıklı temeller üzerinde gerçekleştirilebilmesi için, bu eğitim sürecinde oluşan sorunların ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi gerekmektedir. Flüt eğitimi sürecinde karşılaşılan bedensel rahatsızlıklar sorununun da bu eğitim alanının en önemli sorunlarından biri olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, flüt eğitimi alanının en önemli sorunlarından biri olarak düşünülen, “flüt eğitimi sürecinde karşılaşılan bedensel rahatsızlıklar” sorunu, “flüt eğitimi sürecinde karşılaşılan bedensel rahatsızlıklar ve öğrenci başarısına etkileri” başlığı altında ele alınarak açıklanmaya çalışılmıştır. Konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynakların taranmasından sonra, müzik öğretmeni yetiştiren ve flüt eğitiminin verildiği 17 kurumdaki flüt eğitimcileri ve flüt öğrencilerinden anket yoluyla elde edilen verilerle, flüt alanında uzman olarak kabul edilen flüt sanatçılarından görüşme yoluyla elde edilen veriler değerlendirilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Bu görüş ve önerilerin flüt eğitimcilerine ve öğrencilerine yol göstereceği, flüt eğitiminin daha sağlıklı ve sağlam temellerle gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı ve bu konuda yapılacak diğer araştırmalara ışık tutacağı düşünülmektedir.
Education is a time period, which takes place in human life and continues with the development of individuals. Education, that is divided into various areas according to the abilities and interests of individuals obtains purpose and behavioral guides. One of the important areas of education is music education. Music education is a period that aims individuals to acquire determined talents. Professional music education is a type of education that helps individuals who has talent and choose music as a profession. Associations, which educate music teachers are institutions that gives professional music education to teacher candidates. One of the most important issues that is given in these associations is how to play musical instrunments. Flute education which is given in these associations takes an important roll in general instrument education. To continue music education in strong and healty conditions we should remove or reduce the problems which is occur in the edication period. One of the most important problem of this area is the problem of physical inconvenience that comes during the time of flute education. In this reserch “physiological inconvenience problems which is occur during the music education” was trying to explain into area which is “physical inconvenience that is occur during to flute education and it’s influences to the success of students.” After searching the native and foreign resources about the subject, the datas that we got from the questionnaire which is collected from the 17 associations that train music teachers and give flute education, and the datas, which we got from the flute artists by face to face meetings,tried to be explained. These opinions and suggestions would be thought, to be helpful to the flute educationist, flute learners, and to be a guide to the following investigations.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9601
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
188280.pdf3.44 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons