Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9573
Title: Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda solo konserlere katılan şan öğrencilerinin seslendirme kaygılarının değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the anxiety of singing students who participated in solo concerts in music teacher training institutions
Authors: Sağlam, Atilla
Şahin, Elif
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Şan
Heyecan
Solo konserler
Şan eğitimi
Seslendirme kaygısı
Singing
Enthusiasm
Singing education
Anxiety for vocalization
Issue Date: 2006
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, E. (2006). Müzik öğretmeni yetiştiren kurumlarda solo konserlere katılan şan öğrencilerinin seslendirme kaygılarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırma, müzik eğitimi anabilim dalları lisans programlarında solo konserlere katılan şan öğrencilerinin konserlerde solo yer alıp almadıklarına, şan dersi, şan sınavı ve solo konser etkinlikleri öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşadıkları heyecana yol açan seslendirme kaygılarının durumuna ilişkin görüşlerini belirlemek üzere ve bu değişkenlerin birbirleriyle ya da diğer farklı değişkenlerle (cinsiyet, lise öğrenim durumu vb.) olan ilişkilerini ortaya çıkarmak amacına yönelik olarak yapılmıştır. Araştırmanın problem cümlesi “Müzik Öğretmeni Yetiştiren Kurumlarda Solo Konserlere Katılan Şan Öğrencilerinin Seslendirme Kaygılarının Durumu Nedir?” olarak belirlenmiş ve problem cümlesine bağlı olarak 8 alt probleme yanıt aranmıştır. Araştırma evreni söz konusu kurumlarda uygulanan anket yoluyla solo konser etkinliklerine katıldıkları tespit edilen 55 öğrenciden oluşmaktadır. Konuyla ilgili yerli ve yabancı kaynaklar, araştırmalar ve makaleler taranmıştır. Araştırma verilerinin toplanmasında anket tekniğinden yararlanılmıştır. Elde edilen veriler çeşitli frekans tabloları, ilişki bulmaya yönelik korelasyon ve regresyon uygulamalarıyla değerlendirilmiş, yorumlanmış ve sonuçlar çıkartılarak özgün öneriler yapılmıştır. Araştırma elde edilen sonuç ve önerilere bakılarak ilgili kurumların şan eğitimcilerinin derslerindeki sürece, şan dersi programının gelişimine ve şan öğrencilerinin seslendirme başarısına yarar sağlayacağı söylenebilir.
This study aims to investigate whether singing students who have participated in the solo concerts in the graduate programs of music education departments have actually appeared as solo in the concerts, to find out their views on the state of their anxiety which causes the excitement/nervousness they experience before, during and after singing lessons, singing exam and solo concert activities and to throw a light on the relations between these variables or their relations with other variables (such as gender, education level, etc.). Research question of the study is determined as “What is the state of the vocalization anxiety of singing students who have participated in the solo concerts in Music Teacher Training Institutions?”. 8 sub-questions are investigated. Study group consists of 55 students who stated that they have participated in solo concerts in the questionnaires given in the aforementioned institutions. Related literature is examined and questionnaire method is used for data collection. Gathered data are evaluated via frequency tables, correlations for finding relations and regression applications, discussed and authentic suggestions have been made. By looking at the results obtained and suggestions made in the study, it can be said that related institutions will contribute to the process in classes of singing trainers, the improvement of singing class program and the vocalization success of singing students.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9573
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
187757.pdf1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons