Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9521
Başlık: "0900" ziraat kiraz (Prunus avium) çeşidinin su ile ön soğutmasında bazı uygulamaların meyve kalitesine ve muhafaza süresine etkileri
Diğer Başlıklar: Fruit quality and cold storage period effects of different treatments at hydrocooling in sweet cherry "0900" ziraat (Prunus avium)
Yazarlar: Türk, Rahmi
Sarı, A. Ersegün
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Suyla ön soğutma
Kiraz
Ozon
Kalsiyumhipoklorit
Modifiye atmosfer paketleme
Hydrocooling
Cherry
Ozone
Calsiumhypoclorite
Modified atmospheres packaging
Yayın Tarihi: 10-Kas-2004
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Sarı, A. E. (2004). "0900" ziraat kiraz (Prunus avium) çeşidinin su ile ön soğutmasında bazı uygulamaların meyve kalitesine ve muhafaza süresine etkileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu araştırma, 2002 yılında 0900 Ziraat kiraz (Prunus avium L.) çeşidine su ile ön soğutma aşamasmda yapılan bazı uygulamaların meyvelerin kalitesi ve muhafaza süresine etkilerini araştırmak amacıyla yapılmıştır. Yıkama suyuna kalsiyum hipoklorit ve ozon eklenerek ön soğutulan meyveler 8 hafta süreyle meyve çekirdek evi sıcaklığı 0°C olacak şekilde lOh içerisinde hedeflenen sıcaklığa düşürülerek soğuk muhafazaya alınmışlardır. Muhafaza süresince haftalık periyotlarla ve raf ömrü kalite değişimleri kontrol meyveleri ile kıyaslanarak tespit edilmeye çalışılmıştır. Ön soğutma sırasmda yapılan uygulamaların meyve kalitesi üzerine olan fiziksel etkileri; ağırlık kaybı, modifiye atmosfer ambalajlarındaki atmosfer değişimi, sap kopma direnci, meyve sapı nem içeriği, meyve eti sertliği, duyusal analizler ve meyve kabuğu renk değişimi ölçümleri ile ortaya konulmaya çalışılmıştır. Kimyasal olarak ortaya çıkan değişimler ise meyvedeki toplam suda çözünebilir kuru madde miktarı, pH, titre edilebilir asit kapsamı, toplam şeker kapsamı ile belirlenmeye çalışılmıştır. Özellikle ağırlık kaybı, tat, görünüş ve renk analizleri ozonlu su ile ön soğutulan kirazların yedi hafta süreyle başarılı bir şekilde muhafaza edilebileceğini ortaya koymuş; aynı şekilde bu meyvelerin raf ömrü süresince de yüksek kalitede bulundukları tespit edilmiştir. Kontrol grubu meyvelerin ise 4 hafta sonunda hızlı bir kalite kaybına uğradığı ve meyvelerin %30'unun tüketilemez hale geldiği saptanmıştır.
This experiment was conducted to evaluate fruit quality and effects of some treatments at hydrocooling in Sweet Cherry cv. "0900 Ziraat" (Prunus avium L.) during cold storage period in 2002. Fruits were firstly hydrocooled with calsiumhypoclorite (CaCİ202) or Ozone (O3) added wash-water along with control, no additives to wash water, packed in plastic packs, and then moved to cold storage to keep for a period of eight week with a 0° C seed cavity temperature. Starting from the first week of the experiment, weekly samples were removed from the cold storage for laboratory analysis and shelf life determination in comparison with control group. Fruit weight loss, pedicel moisture and abscission resistance, fruit flesh firmness and skin color changes, along with atmosphere changes in plastic packs and fruit sensory analysis were done to determine treatment effects on physical properties. Total soluble solid content, total sugar, pH and titratable acidity contents were evaluated to determine treatment effects on chemical properties Regarding especially fruit weight loss, taste, overall appearance and color were stable even after seven weeks for those fruits hydrocooled with ozone added water, and also these fruits had high quality during shelf life periods. On the other hand, fruit quality in control declined sharply after four weeks and 30 % of these were not edible.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9521
Koleksiyonlarda Görünür:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
154168.pdf
  A kadar 2099-12-31
26.49 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons