Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9496
Başlık: Türkiye'de siyasi partilerin mali denetiminin incelenmesi ve değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Review and evaluation the fiscal auditing of political parties in Turkey
Yazarlar: Gerçek, Adnan
Güler, Fatih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Siyasi partiler
Anayasa mahkemesi
Mali denetim
1982 anayasası
Political parties
Constitutional court
Financial audit
1982 constitution
Yayın Tarihi: 1-Şub-2012
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Güler, F. (2012). Türkiye'de siyasi partilerin mali denetiminin incelenmesi ve değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Siyasi partiler demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Demokratik bir sistemin en temel özellikleri arasında mali saydamlık ve hesap verilebilirlik olduğu bilinmektedir. Siyasi partilerin mali saydamlıklarının ve mali hesap verilebilirliklerinin en temel argümanı onların mali denetime tabi tutulmasıdır.1961 Anayasasından önce siyasi partilerin mali denetimi Türkiye'de etkili ve düzenli olarak yapılmamıştır. 1961 Anayasasından günümüze kadar da siyasi partilerin mali denetimi görevi Anayasa Mahkemesine verilmiştir. Tezimizde Anayasa Mahkemesinin 1961 yılından 2011 yılına kadar siyasi partilerin mali denetimi konusundaki durumu tartışılmıştır.Birinci bölümde siyasi partilerin mali denetimin sebebi ve önemi üzerinde durulmuştur. Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimi sonucu vereceği kararların türleri ve nitelikleri hakkında bilgi verilmiştir. İkinci bölümde 1961 Anayasası döneminde siyasi partilerin gelir ve giderleri ve bunların Anayasa Mahkemesi tarafından yorumu ele alınarak, karar süreleri ve yayımlanmayan kararlar sorunu tartışılmıştır.Üçüncü bölümde 1982 Anayasası döneminde siyasi partilerin gelir ve giderleri ve bunların Anayasa Mahkemesi tarafından yorumu ele alınarak, karar süreleri, yayımlanmayan kararlar sorunu ve Anayasa Mahkemesinin çelişkili kararları tartışılmıştır.Dördüncü bölümde 1982 Anayasası döneminde siyasi partilerin mali denetimine ilişkin çeşitli kuruluşların ve Anayasa Mahkemesinin siyasi partilerin mali denetimi konusundaki değerlendirmeleri tartışılmıştır.
Political parties are essential to democratic societies. It is also known that fiscal transparency and accountability are considered very much basics of democratic system. The most applicable mean of fiscal transparency and accountability for political parties is financial audit.Financial audit of political parties were not implemented effectively and regularly in Turkey before the 1961 Constitution took effect. Since the 1961 Constitution, financial audit of political parties is constitutionally among the tasks of Constitutional Court in Turkey. In our thesis, we will discuss Constitutional Court's interest and success regarding the financial audit of political parties between 1961 and 2011 years.In the first chapter, we will focus on the reasons and importance of the financial audit of political parties. Also there will be given information concerning the variety and characteristics of Constitutional Court's judgments as a result of financial audit. In the second chapter, we will discuss the judgment span and the problem of unpublished judgments in the period of 1961 Constitution. Also we will deal with the income and expenses of political parties and the Constitutional Court's opinion regarding this issue.In the third chapter, we will discuss the judgment span, the problem of unpublished judgments and inconsistent judgments of the Constitutional Court in the period of 1982 Constitution. Also we will deal with the income and expenses of political parties and the Constitutional Court's opinion regarding this issue.In the fourth chapter, we will discuss the considerations of some organisations, and the Constitutional Court itself regarding the financial audit of political parties being done by the Constitutional Court in the period of 1982 Constitution.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9496
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
306605.pdf3.89 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons