Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/9138
Başlık: Doğal grupların analizinde sosyometrinin rolü
Diğer Başlıklar: The role of sociometry in the analysis of natural groups
Yazarlar: Sabuncuoğlu, Zeyyat
Şirin, Meral
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Doğal gruplar
Natural groups
Gruplar
Groups
Sosyometri
Sociometry
Yayın Tarihi: 1993
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Şirin, M. (1993). Doğal grupların analizinde sosyometrinin rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Bu çalışmada, örgütlerde biçimsel gruplarla birlikte var olan doğal grupların, sosyometrik analizi yapılarak, üyeler arasındaki . sempati ve antipati duyguları incelenmiş, mikro uyum gruplarının oluşma nedenleri araştırılmıştır. Yöneticilerin, doğal gruplar konusunda duyarlı olmaları ve çalışma gruplarını oluştururken, birbiriyle uyumlu bireyleri biraraya getirmeleri amaçlanmıştır. Özellikle ekip halinde çalışmayı gerektiren işletmelerde, personel verimliliğini yükseltebilmek için, grupların sosyometrik yönden incelenmesinin ve analiz sonucunda ortaya çıkan mikro uyum gruplarının, dikkate alınmasının önemi vurgulanmıştır. Araştırma dört ana bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde; örgütlerde grupların yapısı, özellikleri, normları hakkında bilgi verilmiş, doğal, gruplar ve biçimsel gruplar ayrı ayrı işlenerek, doğal grupların, işletme yönetimine olan etkileri üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; sosyometri, bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbiriyle olan ilişki biçimleri, alt gruplar ve klikler hakkında bilgi edinmek için, en güvenilir yöntem olarak gösterilmiştir. Sosyometrinin temel öğeleri; sosyogram, sosyomatris, sosyal parçacık, sosyometrik tünel, sosyometrik ölçüt ve sosyometrik değer hakkında bilgi verilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9138
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
026087.pdf
  A kadar 2099-12-31
9.06 MBAdobe PDFGöster/Aç Bir kopya isteyin


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons