Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/9049
Title: Metastatik mide kanserli hastalarda C-erbB-2 overekspresyonunun prognostik önemi ve kemoterapi ile ilişkisinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of the prognostic significance of C-erbB-2 overexpession with metastatic gastric cancer patients and relationship with chemotherapy
Authors: Kurt, Ender
Bayrak, Muharrem
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/İç Hastalıkları Anabilim Dalı.
Keywords: C-erbB-2
Mide kanser
Gastric cancer
Issue Date: 2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Bayrak, M. (2011). Metastatik mide kanserli hastalarda C-erbB-2 overekspresyonunun prognostik önemi ve kemoterapi ile ilişkisinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Bu çalışmada, Uludağ Üniversitesi Onkoloji bölümünde tanı almış mide kanserli hastalarda C-erbB-2 ekspresyonunun sıklığının ve klinikopatolojik parametrelerle tedavi cevabı ve sağkalımla ilişkisinin ortaya çıkarılması amaçlanmıştır.Çalışmaya 2005-2010 yılları arasında, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Onkoloji bölümünde tedavi edilen 46 metastatik mide kanserli hasta dahil edildi.Patoloji labaratuvarından bu vakalara ait, histolojik tip ve diferansiasyon derecesi, uzak metastaz varlığı gibi parametreler arşiv raporlarından belirlendi. Ek olarak dosya bilgilerinden yaş, cinsiyet, hemoglobin, vücut kitle indeksleri, kan grupları, son altı aydaki kilo kayıpları, almış oldukları ilk basamak kemoterapi bilgileri elde edildi. İmmünhistokimyasal (İHK) boyanma için uygun olanları, patoloji parafin blok arşivinden seçilerek, immünhistokimya işlemine tabi tutuldu ve C-erbB-2 için pozitif boyanma, kesin membranöz boyanmaya göre değerlendirildi.Çalışmaya alınan 46 metastatik mide kanserli vakanın 19 (%41,3)'unda C-erbB-2 pozitifliği tespit edildi. C-erbB-2 ekspresyon skorları ile klinikopatolojik faktörler arasındaki ilişki Ki-kare testi uygulanarak değerlendirildi. Vakalarda bakılan prognostik faktörler ile C-erbB-2 arasında istatiksel bir ilişki saptanmadı. Tüm olguların genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım süreleri Kaplan Meier metodu kullanılarak hesaplandı ve genel sağkalım ortalaması 11,48±1,03 ay, hastalıksız sağkalım ortalaması 8,28±0,8 ay olarak bulundu. Sağkalım analizinde C-erbB-2 sonucu ve skoru, klinik ve patolojik faktörler ve kemoterapi arasındaki ilişki istatiksel olarak anlamlı bulunmadı (p>0.05) Fakat yapılan multivaryet analizde C-erbB-2 skoru +3 olan hastalarda genel sağ kalım ve hastalıksız sağkalım anlamlı olarak düşük bulundu (p<0.05).Sonuçlarımız C-erbB-2 pozitifliğinin mide kanserinde prognostik etkisi olabileceğini düşündürmektedir.
In this study, we purpose to understand the CerbB-2 expression frequency and the relation with clinic and pathologic parameters, the prognostic meaning and the contribution to survival on patients with metastatic gastric cancer which had the diagnosis at Uludag University Oncology Department.In our study 46 patients with metastatic gastric cancer analyzed which had the treatment at Uludag University Oncology Department between the years 2005-2010. The parameters such as histological type, differentiation degree, and distant metastasis found and examined from pathology laboratory archives. As an addition the data such as age, gender, hemoglobin, body mass index, blood type, loss of weight in last 6 months, the first chemotherapy given, acquired from the patient files. The preparates which are adequate for immunohystochemical (IHC) dye, had chosen from paraffin block archive and dyed. Positive dye for C-erbB-2 compared with certain membranous dye.C-erbB-2 found positive in 19 (41,3%) case within 46 metastatic gastric cancer patients. The relationship between C-erbB-2 expression scores evaluated with chi square test. No statistically relation found between the prognostic factors; and C-erbB-2.The general survival and disease free survival of patients calculated with Kaplan Meier method and mean survival of the patients calculated as 11,48±1,03 months, mean disease free survival calculated as 8,28±0,8 months. Survival analysis no statistically relation found between C-erbB-2 result and score, systemic chemotherapy, pathologic and clinical factors differentiation and survival and disease free survival (p>0.05). But with the multivariate analysis general survival found meaningly low with the patients C-erbB-2 score +3 (p<0.05).Our results may suggest that positive C-erbB-2 has a prognostic effect on gastric cancer.
URI: http://hdl.handle.net/11452/9049
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
307336.pdf826.31 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons