Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8949
Title: Türkiye'de transfer fiyatlandırması uygulamasının işletmeler üzerindeki etkilerinin analizi
Other Titles: Analysis of the impacts of transfer pricing practice in Turkey on the enterprises
Authors: Gerçek, Adnan
Pervan, Mustafa
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Mali Hukuk Bilim Dalı.
Keywords: Transfer fiyatlandırması
İlişkili kişi
Emsal bedel
Peşin fiyatlandırma anlaşmaları
Kurumlar vergisi
İşletme
Transfer pricing
Related person
Precedent value
Advance pricing agreements
Corporation income tax
Enterprise
Issue Date: 3-Nov-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Pervan, M. (2010). Türkiye'de transfer fiyatlandırması uygulamasının işletmeler üzerindeki etkilerinin analizi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Transfer fiyatlandırmasını, bir işletmenin kendi birimleri arasında aktarılan mal ve hizmetler ile gayri maddi varlıklara uygulayacağı fiyat olarak belirtilebilir. Küreselleşme ile birlikte çokuluslu şirketler kârlarını maksimize etmek için transfer fiyatlandırılmasını kullanarak ülkeler arasındaki vergi yükü farklılıklarından yararlanmaya başlamışlardır.Çokuluslu şirketlerin transfer fiyatlandırılması aracılığıyla vergi planlaması yapması devletlerin vergi gelirleri üzerinde olumsuz etkiler yaratmış ve bunu önleyecek yasal düzenlemeler yapmasını beraberinde getirmiştir.Bu çalışmada öncelikle transfer fiyatlandırmasının teorik alt yapısı ile ilgili genel açıklamalar yapılmış ve dünyadaki gelişimi anlatılmıştır. Daha sonra transfer fiyatlandırması uygulamasının ülkemizdeki uygulamaları üzerinde durulmuştur. Yapılan bu açıklamalardan sonra transfer fiyatlandırmasının işletmeler üzerindeki etkisini ölçmeye yönelik olarak yapılan anket uygulaması hakkında bilgi verilmiş, anket bulguları değerlendirilmiş ve sonuçlar hakkında önerilerde bulunulmuştur.
Transfer pricing can be described as the price which an enterprise will implement on goods, services and intangible assets that are transferred among its own units. Together with the globalization, multinational corporations started benefiting from tax burden differences among the countries by using the transfer pricing, in order to maximize their profits.Multinational companies making tax planning through transfer pricing had a negative impact on the tax revenues of the governments, which bring about the introduction of legal regulations to prevent this.In this work, at first, general explanations concerning the theoretical background of transfer pricing have been made and its development throughout the world has been narrated. Later on, practices of transfer pricing in our country have been dwelled upon. After making these explanations, information has been given on the conduct of a survey aimed at measuring the impact of transfer pricing on the enterprises, and findings of the survey have been evaluated and suggestions have been made about the results.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8949
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
311098.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons