Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8817
Title: İşletmelerde dönem sonu işlemlerinin önemi ve vergisel açıdan değerlendirilmesi (madeni yağlar sektörü uygulaması)
Other Titles: Importance of period-end processing and evaluation from tax aspect in business: Mineral oil sector practice
Authors: Gerçek, Adnan
Daşdemir, Ahmet Faruk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimleri Enstitüsü/Matliye Anabilim Dalı.
Keywords: Dönem sonu işlemleri
Değerleme
Envanter
Madeni yağlar sektörü
Özel tüketim vergisi
Damga vergisi
Period-snd processing
Evaluation
Inventory
Mineral oil sectors
Excise tax
Stamp duty
Issue Date: 7-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Daşdemir, A. F. (2010). İşletmelerde dönem sonu işlemlerinin önemi ve vergisel açıdan değerlendirilmesi (madeni yağlar sektörü uygulaması). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Dönem sonu işlemleri muhasebede büyük öneme sahiptir. Bu itibarla ilgilileredoğru ve gerçek bilgileri sunabilmek muhasebenin temel prensiplerinden biridir. Buçalışmada dönem sonu işlemlerinin vergisel açıdan değerlemesi ele alınmış veincelenmiştir. Dönem sonu işlemlerinin vergi mevzuatı, sermaye piyasası kurulu veuluslararası muhasebe standartlarına göre değerleme hükümleri ele alınmış bu bağlamdailk olarak envanter kavramı incelenmiştir. Değerleme kavramı çerçevesi içerisindeişletmenin varlık ve kaynaklarının dönem sonu işlemleri açısından değerlemesiirdelenmiş ve değerlemede kullanılan yöntem ve esaslar ayrıntılı olarak ele alınmıştır.Ayrıca stoklar değerleme kavramı içinde değerleme yöntemleri ile ayrıntılı olarakincelenmiştir.Çalışmanın devamında, madeni yağlar sektöründe dönem sonu işlemleri ayrıntılıolarak ele alınmış; sektöre özel dönem sonu işlemlerinin vergisel açıdandeğerlendirilmesi yapılarak, vergi mevzuatı açısından özellik arz eden özel tüketimvergisi üzerinde ayrıca durulmuştur. Yine madeni yağ sektöründe stokların, dönem sonuişlemleri açısından değerlendirilmesi ayrıntılı olarak yapılarak, stoklar, maliyetinietkileyen ÖTV ve Damga Vergisi açısından değerlemeye tabi tutulmuş ve detaylı olarakincelenmiştir.
The fiscal year end transactions are of great importance for accounting. In thisregard, it is one of the basic principles of the accounting to offer true and correctinformation to the concerned parties.In this study, the valuation of the fiscal-year end transactions has been dealt andexamined as regards taxation. The provisions of valuation of the fiscal year endtransactions in compare to the tax legislation, capital market board and internationalaccounting standards, have also been addressed, and in this context, the inventoryconcept has been studied first. In the scope of valuation concept, the valuation of theassets and sources of the business has been examined as to the fiscal year endtransactions and the methods and principles used in the valuation have been addressedin detail. Besides, within the scope of valuation concept, the stocks have been studiedwith the valuation methods in detail.In the continuation of the study, the fiscal year end transactions in the mineral oilsector have been dealt with in detail, and by evaluating the fiscal year end transactionsspecific to that sector as regards taxation, the private consumption tax which is specificas to the tax legislation has separately been addressed too. Also, in the mineral oilsector, the stocks have been evaluated as regards fiscal year end transactions in detail,and the stocks have been subjected to a valuation as to the private consumption tax andstamp revenue and have been examined in detail.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8817
Appears in Collections:Sosyal Bilimler Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
264990.pdf1.3 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons