Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/8769
Title: Müzik kuramcılarımızın kaynaklar açısından armoni eğitimine katkılarının değerlendirilmesi
Other Titles: The evaluation of the contributions of music doctrinarians to harmony education in terms of sources
Authors: Demirbatır, R. Erol
Engür, Doruk
Uludağ Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü/Güzel Sanatlar Eğitimi Anabilim Dalı/Müzik Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Armoni eğitimi
Armoni kitapları
Müzik kuramcıları
Bas şifreleri
Harmony education
Harmony books
Music doctrinarians
Figured bass
Issue Date: 11-Mar-2011
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Engür, D. (2011). Müzik kuramcılarımızın kaynaklar açısından armoni eğitimine katkılarının değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu araştırmada müzik kuramcılarımızın armoni eğitimine yönelik yayımlamış oldukları özgün içerikli ve çeviri kaynaklara yer verilmiş; bu kaynakların nicelik ve nitelik açısından yeterlilikleri, armoni derslerini yürüten öğretim elemanlarının ve armoni eğitiminde uzman kişilerin görüşleri doğrultusunda değerlendirilmiştir; veriler kaynak tarama, anket ve görüşme teknikleri yoluyla elde edilmiştir.Bu kapsamda; Türkiye'de yayımlanmış armoni bilgisi kitaplarına ulaşılmış, bu kitaplar genel hatlarıyla incelenmiş, kitapların içerikleri hakkında bilgiler verilmiştir. Çalışmada, belirlenen kitaplarda kullanılan bas şifreleri de ayrıntılı olarak ele alınmış ve incelenerek karşılaştırılmıştır.Anket çalışması; üniversitelere bağlı 16 Eğitim Fakültesi GSE Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan armoni-kontrpuan-eşlik dersi öğretim elemanlarına uygulanmıştır.Görüşmelerde Adnan ATALAY, Yrd. Doç. Mine MUCUR, Prof. Memduh ÖZDEMİR'in ve Prof. Atilla SAĞLAM'ın görüşlerine yer verilmiştir.Araştırma sonucunda armoni eğitimine ilişkin kaynakların nicelik ve nitelik bakımından yeterli görülmediği; yeni kaynaklara ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir.Araştırmada öğretim elemanlarının yeni yazılacak kitaplara ilişkin beklentileri tespit edilmiş, araştırmadan elde edilen bulgulara göre öneriler geliştirilmiştir.
In this study; the authentic and translation sources on harmony education which were published by Music Doctrinarians are discussed and the competence of these books in terms of quantity and quality and the judgements of experts in Harmony Education and the academicians who instruct harmony lessons are evaluated and the data are obtained by means of literature review, survey and interview.Within this scope; harmony books which were published in Turkey are attained, these books are evaluated in general terms and it is informed about the contents of the books. In this paper, the figured bass in these books is also discussed in detail and is compared by use of examination.The survey was carried out among the academicians who instruct harmony- counterpoint-accompaniment at the 16 different universities of Department of Music Education in Faculty of Education.In the interviews; the opinion of Adnan ATALAY, Assistant Professor Mine MUCUR, Professor Memduh ÖZDEMİR and Professor Atilla SAĞLAM were included.As a result of the research; it is determined that the sources about the harmony education werent found sufficient in terms of quantity and quality and new sources are needed.In this research; the expectations of the academicians for the books which are going to be written are determined and suggestions are developed according to the researchs findings.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8769
Appears in Collections:Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
306393.pdf1.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons