Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/8606
Başlık: Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesi
Diğer Başlıklar: Performance based budgeting system and evaluation of its application in Turkey
Yazarlar: Edizdoğan, Nihat
Çildir, Melih
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı/Maliye Teorisi Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Bütçe
Kamu sektörü
Bütçe sistemi
Stratejik planlama
Performans esaslı bütçeleme
Budget
Budgeting system
Strategic planning
Public sector
Performance based budgeting
Yayın Tarihi: 2010
Yayıncı: Uludağ Üniversitesi
Atıf: Çildir, M. (2010). Performans esaslı bütçeleme sistemi ve Türkiye'deki uygulamanın değerlendirilmesi. Yayınlanmamış doktora tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Özet: Devletin ekonomik faaliyetlerini yerine getirebilmek için kullandığı araçlardan birisi de bütçedir. Günümüzde, dünyadaki ekonomik kriz nedeniyle bütçe uygulamaları çok önem kazanmıştır. Ülkeler bütçe sistemlerini gözden geçirerek, mali sistemlerinde reformlar yapmışlardır.Bu amaçla, birçok ülke, bütçe sistemlerini geliştirmek için, kamu harcamalarında verimliliği ve etkinliği esas alan performans esaslı bütçeleme sistemine geçiş çalışmaları başlatmıştır. Ülkemizde 2006 yılında yürürlüğe giren 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi uygulanmaya başlamıştır.Tez üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, bütçenin özellikleri, ilkeleri ve Bütçe Sistemleri yer almaktadır. İkinci bölümde ise bazı OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği'nde Performans Esaslı Bütçeleme uygulamaları yer almaktadır. Üçüncü bölümde ise Türkiye'de uygulanan Performans Esaslı Bütçeleme Sistemi incelenmiştir.
One of the instruments that goverment uses to provide its economic activities is the budget. Budgeting practices applications gainied importance as economic crsis the world is experiencing today. Thus, it became vital for countries to take under control of their public spending and prevent those public spending that are not under control.Fort his purpose, couples of countries to improve their budgeting systems, have begun to adopt performance based budgeting system whic bases on productivity and efficiencyin public spending.In our country performance based budgeting system has been in use since 2006 as Law of 5018 taken into the effeat.This thesis constitutes in three parts. In the firs part there are information on budgeting features, budgeting systems and budgeting principles. In the second part, information about performance based budgeting practices of some OECD countries and EU's are given. In the last part of this thesis, practices of Turkish performance budgeting system are examined and evaluated.
URI: http://hdl.handle.net/11452/8606
Koleksiyonlarda Görünür:Sosyal Bilimler Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
311063.pdf1.23 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons